resize-skola

Základná škola, Pionierska 33, Čaňa je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, plno-organizovaná výchovno-vzdelávacia inštitúcia.

Škola je umiestnená v centre obce Čaňa, ktorá je strediskovou obcou mikroregiónu Hornád. Poskytuje vzdelávanie a výchovu pre deti z obce Čaňa a z obcí, ktoré patria do školského obvodu (obce Geča a Gyňov – žiaci z týchto obcí dochádzajú do školy autobusom, ktorý ich privezie priamo pred školu.

Podľa zákona č. 596/2003 a smerníc 11/2005-R z 20.7.2005 a  1/2007-R z 1.2.2007 rodičom týchto žiakov sa 1x za mesiac preplácajú náklady na cestovné). Okrem žiakov zo školského obvodu našu školu navštevujú aj žiaci z okolitých obcí – Valaliky, Ždaňa, Nižná Myšľa a Skároš.

Kapacita školy je  900 žiakov, v súčasnosti školu navštevuje priemerne 650  žiakov. Na 1. stupni je 320 žiakov v 15 triedach,  2. stupeň navštevuje 330 žiakov v 13 – 15 triedach. Priemerný počet žiakov v jednej triede je 23.

Škola ponúka kvalifikovanú výučbu všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov, výučbu anglického jazyka od prvého ročníka, efektívne využívanie odborných učební, plaveckej učebne v rámci vyučovania povinnej telesnej výchovy. Všetky tieto činnosti sú podporené veľmi dobrým materiálno-technickým vybavením.

Školu navštevujú aj žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami – so zdravotným znevýhodnením (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), ale aj so zdravotným postihnutím, ktorí sa vzdelávajú formou individuálnej integrácie. V našej škole venujeme integrovaným žiakom veľkú pozornosť. Vzdelávanie týchto žiakov koordinuje odborný zamestnanec – špeciálna pedagogička, v spolupráci s triednymi učiteľmi vypracúva individuálne vzdelávacie plány (IVP) pre týchto žiakov a v rámci vyučovania s nimi pracuje. V škole je tiež zriadená jedna špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) vytvárame podmienky na elimináciu a odstránenie hendikepov, s cieľom dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností aj prostredníctvom nultého ročníka pre šesťročné deti nedosahujúce školskú spôsobilosť a zriadením špecializovanej triedy pre žiakov 1. ročníka, ktorí z výchovno-vzdelávacieho hľadiska potrebujú kompenzačný alebo rozvojový program. V týchto triedach pre žiakov so SZP zabezpečujeme asistenta, ktorý im poskytuje pomoc pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér, pri príprave učebných pomôcok na vyučovanie. Asistent zabezpečuje kontakt so zákonnými zástupcami žiakov.

Pozornosť venujeme aj nadaným a talentovaným žiakom. Nadaných a talentovaných žiakov si hľadáme a vyberáme na vyučovacích hodinách používaním aktivít, skupinových prác, použitím rôznych metód.  Vytvárame im priestor na sebavyjadrenie ich vlastnou formou a postupmi, podporujeme ich tvorivosť  a realizáciu. Sme otvorení hodinám, na ktorých sa venujeme podnetom zo strany žiakov, to znamená témam, ktoré ich zaujímajú. Pri riešení úloh nabádame žiakov prepájať  vedomosti a zručnosti z rôznych predmetov. Poukazujeme na neoddeliteľnosť vzdelávania a získavania vedomostí a zručností do bežného života. Podporujeme účasť žiakov na súťažiach, projektoch a olympiádach. Žiakom so všetkými druhmi nadania umožňujeme postupovať podľa individuálneho študijného plánu, ak si to vyžaduje účasť nadaného jedinca na súťažiach, prehliadkach, športových a umeleckých podujatiach.

web-DSC_0031

Športové (bežecká súťaž – „Hľadáme nových olympionikov“, obvodné kolá žiackych súťaží vo futbale, hádzanej, florbale), vedomostné aj umelecké súťaže (napr. Horovova Čaňa),  tiež sami organizujeme.  Pozývame zaujímavých  ľudí na besedy, diskusie, výchovné koncerty. Organizujeme poznávacie výlety a exkurzie zamerané na prehĺbenie vedomostí a záujmu a upevnenie medzipredmetových vzťahov,  návštevy výstav.

IMG_5778

Každoročne organizujeme Školu v prírode pre žiakov 1. stupňa a Lyžiarsky a snoubordingový výcvik pre žiakov 1. a 2. stupňa. Žiaci tak majú možnosť odpútať sa od zabehnutých stereotypov a zažiť nevšedné zážitky. Voľný čas napĺňajú pohybové aktivity a pohyb v zdravom prostredí prispieva k upevňovaniu zdravia, vytváraniu vzťahu a k ochrane prírody, ale tiež k utužovaniu vzťahov v kolektíve.

Súčasťou školy je aj Školský klub detí (ŠKD) a Centrum voľného času (CVČ). Činnosť ŠKD je organizovaná v 5 oddeleniach, s prevádzkou od 6.30 do 16.30 hod. ŠKD navštevuje priemerne 125  žiakov 1. stupňa. Priemerný počet detí v jednom oddelení je 25. V činnosti ŠKD chceme v maximálnej miere vytvoriť žiakom čas a priestor na oddych a relaxáciu s dôrazom na uspokojovanie ich potrieb a záujmov, posilňovať priateľské vzťahy v kolektíve.

CVČ ponúka priemerne 40 záujmových útvarov  rôzneho zamerania.  Poskytuje žiakom rozvíjať svoje zručnosti a návyky prostredníctvom krúžkovej  činnosti, ktorá sa v našej škole otvára každý rok podľa záujmu.

V škole je v dlhodobom prenájme Základná umelecká škola Valaliky, s hudobným a výtvarným odborom a Súkromná základná škola,  s odborom audiovizuálna a multimediálna tvorba. Školský stolnotenisový klub Junior Čaňa  pracuje na škole od r. 2012, prioritou klubu je systematicky vychovávať mladé stolnotenisové talenty, v čom je klub veľmi úspešný. Od r. 2014 majú žiaci školy možnosť rozvíjať svoje športové nadanie v Školskom športovom klube TYDAM a reprezentovať školu i obec v basketbale.

Školské stravovanie zabezpečuje 7 zamestnancov školskej jedálne pre vyše cca 600 stravníkov. Prevádzku školy zabezpečuje 13 prevádzkových zamestnancov.

web-DSC_0262

Škola chce byť aktívnou a otvorenou inštitúciou vo vzťahu k žiakom, rodičom, pedagógom, verejnosti. Na škole sú už zavedené tradičné akcie, ktoré približujú prácu žiakov a učiteľov. Tieto tradície: rozvíjajú prirodzený záujem o pohyb – „Otec, mama poďme športovať“, podnecujú záujmové aktivity umeleckého zamerania – prehliadka záujmových aktivít žiakov a učiteľov na vianočnej akadémii a akadémii ku Dňu matiek, podporujú záujem rodičov o prácu ich deti v škole – dni otvorených dverí počas Týždňa otvorenej školy. Zapájajú rodičov do života školy – účasťou v rodičovskej rade a rade školy.