„Pociťujete niekedy bezmocnosť, vyčerpanie a zúfalstvo, keď sa bezúspešne snažíte prinútiť dieťa, aby sa sústredilo na úlohu? Tak cítite presne to, čo cíti dieťa nad úlohou!“


Školský špeciálny pedagóg ZŠ Čaňa

E-mail: specialnypedagogcana@gmail.com

Projekt: „Spolu dokážeme viac
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Konzultačné hodiny : pracovné dni  od   7:20 – 13:40  a po telefonickej dohode na tel. čísle 055/6999128

ssp-obr

Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je priama práca so žiakmi/individuálna, pomoc žiakovi na vyučovacej hodine/, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia a priama práca so žiakmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.

 • odporučenie rodičom diagnostikovať a  rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov),
 • riešenie problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • v prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (gramatické tabuľky a pod.),
 • úzka spolupráca a koordinácia činnosti asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
 • náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať i ich prácu na vyučovacej hodine,
 • depistáž ,
 • budovanie špeciálnopedagogickej knižnice , príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu  s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.),
 • prednášková činnosť (v prípade potreby oboznámiť vyučujúcich s aktuálnym problémom, diagnózou  a prehĺbiť ich vedomosti v danej problematike),
 • účasť na zápise nových prvákov,
 • konzultácia a spolupráca s rodičmi,
 • spolupráca s učiteľmi, usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi,
 • zakladanie, vedenie, triedenie a aktuálizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Najčastejšie  vývinové poruchy učenia

Dyslexia – špecifická porucha čítania – pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu .

Dysortografia – špecifická porucha pravopisu – pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.

Dysgrafia – špecifická porucha písania – grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.

Dyskalkúlia – špecifická porucha matematických schopností – prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii.

Dyspraxia – špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov – dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností – je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou


Ako postupovať v prípade, že má Vaše dieťa niektoré z týchto problémov?

Oslovte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa, príp. priamo školského špeciálneho pedagóga . Na základe vyplnenej žiadosti o odborné vyšetrenie Vášmu dieťaťu po dohodnutí konkrétneho termínu v Centre pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie zrealizujú psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie. Diagnostickými metódami zistia, ktorú z týchto porúch Vaše dieťa má, resp. vylúčia ich prítomnosť. Na základe výsledkov odborných vyšetrení určia správny a najefektívnejší postup pre nápravu špecifických porúch učenia u dieťaťa. Odporučia Vám a škole, ako  postupovať pri ďalšom vzdelávaní, poskytnú Vám potrebné rady, reedukačné materiály, ktoré využijete pri zlepšovaní parciálnych zručností Vášho dieťaťa.

Majte na pamäti, že včasné odhalenie prítomnosti špecifických porúch učenia, vytrvalá a pravidelná práca dieťaťa doma pri správnom odbornom vedení sú základným predpokladom úspechu pri náprave porúch učenia. Každý, čo i len malý úspech je preňho motiváciou a posilňuje jeho sebavedomie. V prípade, že sa dieťaťu neposkytne potrebná starostlivosť môžu poruchy učenia veľmi negatívne ovplyvniť život dieťaťa, jeho vzťah k učeniu ako takému, príp. mu úplne znemožnia jeho plynulé vzdelávanie. Mnohokrát sa v dôsledku opakovaného neúspechu v škole objavia problémy v správaní, čím sa situácia viac komplikuje.


S ktorými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie  škola spolupracuje ?

Centrum poradenstva a prevencie Slovenskej jednoty 29, Košice

Centrum poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice

Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice