Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravil projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, zameraný na podporu profesijnej orientácie žiakov základnej školy.

Cieľom projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ je odborné vzdelávanie na základných školách a príprava prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a prácu s talentami.

Do projektu sa zapojí až 500 základných škôl zo 7 VÚC – z Konvergencie (okrem Bratislavského kraja). V každom tomto kraji bude 7 základných škôl (spolu 49) vybavených z národného projektu zariadením odborných učební. V projekte je na pláne aj preškolenie učiteľov biológie, chémie, fyziky a techniky ako aj výchovných poradcov, aby pomohli základným školám usmerniť žiakov študovať ďalej, podľa ich talentu a schopností. Prostredníctvom národného projektu chceme podporiť aj rozvoj práce s talentami na základných školách, ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu žiakov o odborné vzdelávanie a prípravu. Plánované sú tzv. odborné súťaže v kombinovaných družstiev ZŠ a SŠ, aby sa žiaci zoznámili s prostredím stredných škôl. V rámci odborných súťaží sú v pláne aj kontinuálne vzdelávania pedagogických zamestnancov (metodikov práce s talentami), konferencie pre žiakov, inštruktáže a workshopy.

ZŠ Čaňa:

1/ predmety a učebne – FYZIKA a TECHNIKA

2/ zainteresované triedy – fyzika: všetky triedy 6. – 8. ročníka (12),

 technika: 6. C, 7. A, 8. A, 8. B, 8. C (5).

Spomenutých 5 tried má v školskom roku 2013/14 upravený učebný plán, navýšenú dotáciu hodín techniky – viď UP pre projektové a neprojektové triedy v prílohe.

Spracovala: Mgr. Agnesa Jesenská, ZRŠ pre ISCED 2

16.10.2013

Prílohy:

Pre riaditeľov školy,

Učebný plán pre 5. – 9. ročník ZŠ – školský rok 2013/14 (upravený v 6.C a 7.A – projekt PPOZ ZS)

Učebný plán pre 5. – 9. ročník ZŠ – školský rok 2013/14