Obec Čaňa patrila už v minulosti k strediskovým obciam v Hornádskom regióne a preto Základná škola v Čani má dlhú tradíciu. V devätnástom storočí existovali v obci tri farské školy . Katolícka , reformovaná a židovská. Základne školy poskytovali triviálne vzdelanie, teda základy čítania, písania a počítania.

Koncom deväťdesiatych rokoch devätnásteho storočia bola zriadená Národná škola v Čani. Vyučovanie prebiehalo v slovenskom, ale aj v maďarskom jazyku. Pedagogický zbor tvorilo šesť učiteľov a riaditeľ školy, ktorý mal na starosti hospodársky chod školy.

V roku 1907 už boli staré priestory školy nevyhovujúce a tak sa začalo s výstavbou novej budovy školy, ktorá bola daná do užívania v septembri 1909. Významnou zmenou bol vznik Československej republiky v roku 1918. Zmenil sa aj názov školy na Štátna ľudová škola Čaňa. V školskom roku 1926/27 boli po prvýkrát zriadené na škole aj chlapčenská a dievčenská trieda trojtriednej opakujúcej štátnej ľudovej školy. V školskom roku 1931/32 mala štátna ľudová škola 6 a v roku 1932/33 už 7 tried. Nedostatkom bol veľký počet žiakov v triedach. Nezriedka v triede bolo aj 53 žiakov. Úroveň pedagogického zboru bol v tomto období na vysokej úrovni. Prejavilo sa to množstvom žiakov, ktorí po skončení školy v Čani pokračovali v štúdiu na vyšších školách a gymnáziách v Košiciach. Učitelia a hlavne riaditeľ školy (zároveň správca školy) Graboň, boli uznávané autority nielen v škole, ale aj v obci.

Zvlášť silný a profesionálne výborne pripravený bol učiteľský kolektív v rokoch 1937/38. V tomto kolektíve pôsobili okrem spomenutého pána riaditeľa Groboňa ( rodák s Vojvodiny ) aj pani učiteľka Hanákova, pán učiteľ Tomajko, ale aj známy slovenský básnik Pavol Horov.

V roku 1938 nastali opäť v Československu vážne politické zmeny, ktoré sa odzrkadlili aj v školstve. Viedenskou arbitrážou boli južné územia Slovenska, vrátane Čane, pripojené k Maďarskému kráľovstvu. Štátna ľudová škola bola premenovaná na Národnú maďarskú školu. Hlavným vyučovacím jazykom sa stala maďarčina, slovenskí učitelia museli zo školy odísť a nahradili ich maďarskí. Po skončení vojny a po oslobodení južných častí Slovenska spod maďarskej okupácie bola opäť aj v Čani obnovená slovenská škola.

Školský rok 1947 – 48 sa niesol v znamení nástupu nového riaditeľa Samuela Gavurníka, pôvodom z Košarísk, ktorý sebe aj pedagogickému zboru stanovil úlohu vychovávať deti aj dospelých k slušnému správaniu v škole i mimo nej (najmä pozdraviť učiteľov). Škola mala šesť tried a 278 žiakov. Úplne novým predmetom bol Ruský jazyk, ktorý sa vyučoval od piateho ročníka. Vyučovalo sa v dvojsmennej prevádzke. Žiaci navštevovali školu od pondelka do soboty. Mohli sa zapojiť do množstva krúžkov, napríklad do speváckeho, tanečného, turistického, atletického a mnohých ďalších Pedagogický zbor vyvíjal bohatú činnosť. Organizoval rôzne besedy, posedenia , prednášky, divadelné predstavenia, ale aj spomienkové akcie. Za všetky spomeniem len niektoré, napríklad Protialkoholická prednáška, Deň slobody, Deň sporivosti, Spomienka na Štefana Moyzesa, divadelné predstavenie Zlatý kvet z Tatr. dolín, Deň matiek, Dožinkové slávnosti a mnohé ďalšie, všetko pod záštitou Miestnych odborov a Miestnej organizácie Matice slovenskej.

Dňa 22. marca 1950 bola v škole založená Pionierska organizácia s počtom žiakov 64. A však žiaci o túto novú organizáciu spočiatku neprejavovali veľký záujem. V roku 1951 bolo pri škole zriadené Združenie rodičov a priateľov školy. V roku 1955 učiteľský kolektív už OSŠ v Čani na svojej porade rozhodol, že navrhne MNV v Čani začať prístavbu novej školskej budovy v Čani. Po mnohých úpravach bol projekt schválený a so stavbou školskej budovy sa začalo 6.októbra 1955. 1. septembra 1959 sa mohlo začať vyučovať v novej školskej budove. Počet tried sa zvýšil na 15, čím sa zvýšil počet učiteľov na 18. Dňa 4. októbra 1959 bola otvorená školská jedáleň.

V školskom roku 1959/60 bola zavedená povinná deväťročná školská dochádzka. Oslavy Februárového víťazstva, pochody na 1. Mája, oslavy Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, mesiac Československo – Sovietskeho priateľstva, súťaže Čo vieš o ZSSR, ZSSR očami detí a mládeže a mnohé iné, sa stali súčasťou bežného života žiakov na škole. Zvláštnou kapitolou bola Spartakiáda. Prvá spartakiáda sa na základnej škole cvičila v roku 1959 s vyvrcholením v Prahe v roku 1960, ako II. celoštátna spartkiáda. Pre veľký počet cvičiacich žiakov sa musel ukončiť predčasne školský rok 1959/60. Od školského roku 1960/61 boli všetky učebnice a učebné pomôcky prideľované žiakom bezplatne. 1. januára 1961 bola Osemročná stredná škola v Čani premenovaná na Základnú deväťročnú školu v Čani. V roku 1968, bolo zrušenie vyučovanie v sobotu.

V školskom roku 1970/71 základná škola mala 24 tried so 609 žiakmi a 31 pedagogickými pracovníkmi. Pre veľký počet žiakov sa na základnej škole učilo v dvoch smenách. Od školského roku 1979/80 bola zriadená pri ZŠ Čaňa školská družina pre žiakov prvého stupňa. V školskej družine pôsobili dve vychovávateľky. Všetci žiaci si mohli počas veľkej prestávky zakúpiť mliečnu desiatu na školskom dvore, ktorú zabezpečovali predávačky zo samoobsluhy Jednota Čaňa. Jeden rožok a trojdecové mlieko stálo 1 korunu.

V školskom roku 1981/82 ukončili 9. ročník poslední žiaci. Posledným ročníkom základnej školy sa stal ôsmy. Zmenil sa aj názov školy na Základná škola v Čani. Tento názov školy platí až po súčasnosť. Na jeseň 1983 sa začala výstavba školskej jedálne v objekte školy. V roku 1985 sa zrušili učiteľské byty v školskej budove a vytvorili sa v nich 2 učebne, čím sa umožnil prechod žiakov prvého ročníka na jednosmenné dopoludňajšie vyučovanie. V roku 1985 bola otvorená nová telocvičňa. V roku 1986 bola odovzdaná do prevádzky prístavba, v ktorej mala byť jedáleň a nové učebne.

Politické zmeny po novembri 1989 naštartovali aj zmeny v školstve. V súvislosťou s demokratizáciou spoločnosti sa v januári 1990 uskutočnili nové voľby riaditeľa a vedenia školy. Voľby potvrdili vo funkcii celé vedenie na čele s riaditeľom Ondruškom a zástupkyňami Kozmášovou a Ogurčákovou. Zmeny po novembri 1989 zasiahli aj žiakov. Žiaci sa napr. mohli sami rozhodnúť, či chcú ostať členmi PO. Väčšina sa automaticky odhlásila a tak PO postupne zanikla. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1.januára 1993 pre učiteľov a žiakov výraznejšie zmeny nenastali. Počas celých 90. rokov sa počet žiakov zväčšoval. Pre veľký počet žiakov výuka i naďalej prebiehala v dvoch smenách až do roku 1993, kedy sa otvorila nová Základná škola v Čani. Dňa 23. februára 1995 sa konal nultý ročník recitačnej súťaže Horovova Čaňa. Nultý ročník sa začal besedou s príbuznými básnika Pavla Horova, ktorý pôsobil na našej škole v rokoch 1935 až 1938. V roku 1998 sa základná škola pod vedením Mgr. Verebovej zapojila do medzinárodného projektu Starám sa o svoju rieku. Žiaci pravidelne prevádzali monitoring rieky Hornád Školský rok 1993/94 sa stal rokom „ veľkých zmien “.

Od 1. júla sa škola stala samostatným právnym subjektom. Školský rok sa posledný krát slávnostne otvoril v priestoroch starej školy. Dňa 29. novembra 1993 sa slávnostne otvorila budova novej Základnej školy v Čani. Do užívania bola odovzdaná učebná časť, v roku 1995 to bola telocvičňa, špeciálne učebne, školská jedáleň, v roku 1999 bol otvorený športový areál s trávnatým ihriskom a atletickou dráhou a v roku 2001 plaváreň s 25 metrovým bazénom. V roku 2002 sa škola zapojila do projektu Infovek. Za pomoci tohto projektu, ale aj od rôznych sponzorov a samozrejme aj z vlastných finančných prostriedkov sa podarilo vybaviť pomerne dobre učebňu informatiky, napojenú na internet. Škola so svojím vybavením patrí v súčasnosti medzi najlepšie vybavené školy v regióne. Lepšie podmienky pre mimoškolské vyžitie žiakov sa prejavili aj vo výsledkoch jednotlivých športových súťaži. Za mnohé spomeniem hádzanárky, ktoré sa v roku 2001 stali juniorskými majsterkami Slovenska v hádzanej a chlapcov, ktorý sa stali víťazmi celoslovenského futbalového turnaja v minifutbale Jednota cup v roku 2004.

V školskom roku 1997/98 boli opäť zriadené deviate ročníky. Od 1. apríla 2002 prešli všetky školy pod kompetencie miestnych samospráv. Obecný úrad v Čani sa stal zriaďovateľom ZŠ Čaňa. ZŠ si však zachovala nezávislosť vo veciach vnútornej organizácie školy. Obec nezasahuje do riadenia školy. Mnoho škôl ma problém s úbytkom žiakov. To nie je prípad našej školy. Tým, že škola má nielen v samotnej obci, ale aj v blízkom okolí výborné renomé, počet žiakov sa na škole každoročne zvyšuje. Kým v školskom roku 2001/2002 mala škola 789 žiakov v 32 triedach, v školskom roku 2003/2004 ich je už 840 v 33 triedach.