RiekaNa jar v roku 1996 košická nadácia SOSNA, dnes občianske združenie, odštartovala projekt Hornád – starám sa o svoju rieku. Oslovili viacero škôl v povodí Hornádu a vyzvali ich na spoluprácu pri monitorovaní čistoty resp. znečistenia rieky a spodných vôd v dôsledku emisií z USS, spaľovne, teplárne i nedostatočne fungujúcej čističky odpadových vôd.

Okrem monitorovania priebežne mapujeme faunu a flóru – výskyt bioindikátorov. Mapujeme taktiež výskyt čiernych skládok odpadu. V roku 2002 sme získali Cenu rieky za monitoring vody v povodí Hornádu, za celoročnú prácu v prospech rieky a jej okolia.

27. novembra 2002 sme podpísali Riečnu zmluvu v rámci založenia prvej Riečnej koalície. Túto koalíciu tvorí 24 subjektov, ktoré sa zaoberajú riešením problémov v povodí na zmluvnej báze. RiecnaKoalTieto subjekty – samosprávy, správca povodia, firmy, školy, štátne orgány a mimovládne organizácie – chcú spoločnými krokmi zlepšiť stav životného prostredia. Projekt má aj cezhraničný rozmer – spolupracuje s organizáciou Holocén z Miškolca.

Príklady aktivít Riečnej zmluvy:

– obnova meandrov Hornádu

– príprava cyklotrasy pozdĺž Hornádu

– spolupráca pri odstraňovaní čiernych skládok

– pomoc pri kompostovacom programe

– realizácia náučného chodníka Horný Abov

– realizácia dobrovoľného riečneho monitoringu

Koordinátorky projektu Mgr. Agnesa Verébová a Mgr. Mária Rumanová

Fotogaléria akcií minulých rokov