novy_altanok Spoločnosť environmentálne výchovných organizácií na Slovensku ŠPIRÁLA, ktorej členom je aj občianske združenie SOSNA ponúka školám možnosť zúčastniť sa pilotnej certifikácie na Ekoškolu.

Organizátormi projektu je Centrum environmentálnych aktivít Trenčín( ktoré zabezpečuje finančné krytie skúšobného ročníka vďaka podpore Ministerstva školstva SR a programu MATRA Holandského kráľovstva), Spoločnosť environmentálne – výchovných organizácií Špirála. Za košický a prešovský kraj koordinuje občianske združenie SOSNA, Košice.

Hlavným cieľom slovenského projektu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, vedúcej k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnej škole.

alt_rozb Do projektu budú v skúšobnom roku prizvané školy, v druhom roku sa budú môcť do projektu prihlásiť všetky základné a stredné školy.

Organizátori projektu Zelená škola intenzívne rokujú o zapojení projektu do celoeurópskeho hnutia EcoSchools s cieľom mať možnosť porovnania výsledkov projektu v európskom meradle, s cieľom zvýšenia kreditu na Slovensku úspešných škôl( tie by potom dostali aj európske ocenenie vrátane zástavy EcoSchools) a s cieľom jednoduchšieho prístupu k európskym fondom.

Koordinátorka projektu Mgr. Agnesa Verébová.

logoazelenaaskola

Enviromentálna súťaž U.S. Steel

Učebňa v prírode: Projekt je zameraný na oblasť ochrany životného prostredia, ovzdušia, vôd, prírody, triedenia a zberu odpadov. Cieľovou skupinou sú žiaci celej ZŠ.

 Ciele:

  • globálne – výchovno – vzdelávacím pôsobením dosiahnuť vyššiu spoločenskú úroveň a prehĺbiť vzťah k životnému prostrediu.
  • špecifické – vzbudiť u detí záujem o ekológiu
  • zoznámiť ich so životným prostredím, úrovňou a kultúrou svojej dediny a regiónu
  • vytvoriť kladný vzťah ku kultúrnym a prírodným krásam svojho okolia.

Čo je vlastne „Učebňa v prírode?“Mnohí poznáme čoraz obľúbenejšie záhradné besiedky v našich záhradách. Nuž a my, Žiacky parlament, sme sa pokúsili upraviť nevyužitý priestor – kút zelene pri budove školy tak, aby sa vytvorilo niečo ako polootvorený prístrešok, ktorý by slúžil práve počas horúcich dní ako alternatíva klasickej triedy.

Dôvody a význam:

  • spestrenie výchovno – vzdelávacieho procesu
  • obohatiť výuku prírodovedných predmetov o výučbu v prírode
  • vytvárať dôležitý – kladný vzťah k životnému prostrediu, v ktorom žijú žiaci, naučiť sa ho prijímať, zvýšiť záujem o ochranu prírody v našej lokalite
  • možnosť celoročného využitia.

Zelená učebňa – je pokračovanie učebne v prírode

V minulom školskom roku sme sa úspešne zapojili do projektu „Kde a ako budeme bývať“, na ktorý chceme aktuálne nadviazať rozšírením učebne o ďalší relaxačno – náučný komplex, ktorý by s danou učebňou tvoril kompaktný celok a prispel by k ďalšiemu spríjemneniu času stráveného v škole.

Koordinátorka projektu Mgr. Agnesa Verébová