Aj my na našej škole sme sa zapojili už druhý krát do výzvy Telecomu a boli sme úspešní.
Grantový program Enter, podporuje školský systém na Slovensku, špeciálne výučbu
informatiky.

Projektom „Hlavičky“ sa nám podarilo získať z grantového programu prostriedky na nákup
špeciálnych programovacích sád micro:bitov. 
Vďaka programu sme získali pomôcky v hodnote 954 €, ktoré nám umožnia riešiť nové
úlohy a gradovať učivo v informatike . 
Na škole už využívame základnú sadu micro:bitov v rámci vyučovania. Po jednoduchších
úlohách s mico:bitmi by sme chceli systematizovať vedomosti žiakov a previazať učivo s
predmetom technika. V biológii zostrojiť dávkovače potravy pre zvieratá chované v škole,
zavlažovanie rastlín. Na výtvarnej výchove aplikovať prvky nositeľnej elektroniky. Hudobná
výhova – naprogramovať pieseň, ktorú sa žiaci učia. Chceme, aby žiaci mali lepšie možnosti
na realizovanie svojich vlastných projektov a nápadov, ktoré budú priebežne prezentovať na
stránke školy a spolužiakom.

Cieľom projektu je nadchnúť žiakov a žiačky pre informatiku a rozvíjať ich digitálne
zručnosti. 
Viac o projekte:  TU


Ing. Petrušová, Ing. Falis