Centrum voľného času

Výchovný program CVČ pri ZŠ, Pionierska 33, Čaňa: TU

Informácie a pokyny k odovzdaniu Vzdelávacích poukazov a Žiadostí do CVČ

Vzdelávací poukaz a Žiadosť o prijatie do Centra voľného času pri ZŠ Čaňa dostane každý žiaka do (16.9.2020) odovzdá podpísané tlačivá svojmu vedúcemu ZÚ. Činnosť krúžkov začne asi od októbra.

Vzdelávací poukaz (VP) podľa z.597/2003 reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre 1 žiaka.

Budeme radi, ak odovzdaním VP CVČ pri ZŠ Čaňa podporíte záujmové aktivity na našej škole.

Naša škola ako poskytovateľ záujmového vzdelávania ponúka záujmové útvary, tz. krúžky v rámci CVČ pri ZŠ Čaňa, ktoré tvorí súčasť ZŠ Čaňa rozhodnutím MŠ SR z 1. 9. 2010.

Podrobné informácie aj ponuku krúžkov nájdete na webovej stránke školy, ako aj Školský poriadok CVČ, ktorý stanovuje za akých podmienok sa žiak stáva členom, aké sú jeho práva a povinnosti, ako ukončiť členstvo a pod.

Veríme, že Vaše dieťa bude spokojné s našou ponukou a rozumne využije svoj voľný čas na svoje záujmy.

Zoznam záujmových útvarov( krúžkov) v školskom roku 2020/2021:

Pondelok:

 P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ

Utorok:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
1 Cyklistický krúžok Bugir 1. – 4. ročník
2 Pantlička Čekanová 1. – 4. ročník
3 Bystrohlav (MAT) Szelesová 5. ročník
4 Ranné plávanie Škovranová  
5 Legáčik(programovanie pre deti) Petrušová 4. – 6. ročník

Streda:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
 6 Volejbal – info Falis  4. – 9. ročník(MT 13:30 – 15:30) 
7 Bedminton II Falis  6. – 9. ročník (MT 15:30 – 17:30)
8 Londýnske oko(ANJ)  Sutórisová  5. – 6. ročník 
9 Počítačový krúžok  Šeňová  1. – 4. ročník 
10 Anglický klub  Cifraničová  6. – 7. ročník 
11 S číslami hravo 9.A Kozmášová 9.A
12 Športové hry Ružičková 3. – 4. ročník

Štvrtok:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
 13 Bedminton I – info   Falis 2. – 6. ročník (VT 13:30 – 15:30)
 14 S číslami hravo 9.B Kozmášová 9.B 
15 Malý bádateľ  Šoltésová J.  1. – 4. ročník 
16 Plávanie pre 3. – 4.  ročník Nadzon Gergeľová 3. – 4. ročník
17 Ranné plávanie Škovranová  
18 Z každého rožka troška Vaľová 2. – 4. ročník

Piatok:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
19 Plávanie pre 1. ročník Nadzon Gergeľová 1. ročník – 1.A, 1.B, 1.C

Sobota:

P.č Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
20 Prírodovedný krúžok II Bubniaková 5. – 9. ročník
21 Turistický Fejerčáková 1. – 4. ročník
22 Minituristi Jánošíková 1. – 4. ročník
23 Prírodovedný krúžok I Jesenská A. 5. – 9. ročník
24 Malí turisti Mésarošová 1. – 4. ročník
25 Vlastivedný krúžok Žoldaková 1. – 4. ročník
26 Potulky regiónom Tomková 1. – 4. ročník

Zatiaľ bez udania dňa:

  • 27 Plávanie pre 2. ročník – Škovranová 
  • 28 Ako na to v slovenčine pre 9. ročník – Ráškyová