S účinnosťou od 1. mája 2023 bude poskytovaná dotácia na stravu pre VŠETKÝCH žiakov, ktorí navštevujú základnú školu, ktorých zákonní zástupcovia o dotáciu písomne požiadajú.

Žiaci, ktorí v súčasnosti NIE SÚ stravníkmi školskej jedálne odovzdajú triednym učiteľom vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú žiadosť o poskytnutie dotácie a zápisný lístok stravníka – príloha 1.

Režijné náklady pre žiakov ZŠ sú určené VZN Obce Čaňa č.3/2022 vo výške 3 € na mesiac za stravníka.
Úhradu režijných nákladov je potrebné uhradiť prevodom na účet č.: SK 17 0200 0000 0017 8730 5151 (prípadne poštovou poukážkou) najneskôr do 15.09.2024 v sume 15€ za 1. polrok školského roka.
Úhradu režijných nákladov za 2. polrok školského roka je potrebné uhradiť prevodom na účet č.: SK 17 0200 0000 0017 8730 5151 (prípadne poštovou poukážkou) najneskôr do 10.02.2025 v sume 15€

Žiadame všetkých rodičov, aby pri úhradách za réžiu ZADÁVALI do poznámky pre príjemcu AJ TRIEDU ŽIAKA kvôli správnej identifikácii platby.

Žiadame zákonných zástupcov dieťaťa, ktorých dieťa vyžaduje OSOBITNÉ stravovanie, aby vyplnili prihlášku na osobitné stravovanie žiaka a pridali aj DOKLAD, ktorý podľa posúdenia ošetrujúceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore určil diagnózu, ktorá si vyžaduje osobitné stravovanie (túto prihlášku dostanete od vedúcej školskej jedálne len na VYŽIADANIE).S účinnosťou od 1. mája 2023 bude poskytovaná dotácia na stravu pre VŠETKÝCH žiakov, ktorí navštevujú základnú školu, ktorých zákonní zástupcovia o dotáciu písomne požiadajú.

Žiaci, ktorí v súčasnosti NIE SÚ stravníkmi školskej jedálne odovzdajú triednym učiteľom vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú žiadosť o poskytnutie dotácie a zápisný lístok stravníka – príloha 1.

Režijné náklady pre žiakov ZŠ sú určené VZN Obce Čaňa č.3/2022 vo výške 3 € na mesiac za stravníka.
Úhradu režijných nákladov je potrebné uhradiť prevodom na účet č.: SK 17 0200 0000 0017 8730 5151 (prípadne poštovou poukážkou) najneskôr do 15.09.2023 v sume 15€ za 1. polrok školského roka.
Úhradu režijných nákladov za 2. polrok školského roka je potrebné uhradiť prevodom na účet č.: SK 17 0200 0000 0017 8730 5151 (prípadne poštovou poukážkou) najneskôr do 10.02.2024 v sume 15€

Žiadame všetkých rodičov, aby pri úhradách za réžiu ZADÁVALI do poznámky pre príjemcu AJ TRIEDU ŽIAKA kvôli správnej identifikácii platby.

Žiadame zákonných zástupcov dieťaťa, ktorých dieťa vyžaduje OSOBITNÉ stravovanie, aby vyplnili prihlášku na osobitné stravovanie žiaka a pridali aj DOKLAD, ktorý podľa posúdenia ošetrujúceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore určil diagnózu, ktorá si vyžaduje osobitné stravovanie (túto prihlášku dostanete od vedúcej školskej jedálne len na VYŽIADANIE).


Pokyny pre stravníkov v školskej jedálni – všeobecné pokyny

Prevádzka: Jedáleň sa nachádza v budove ZŠ Čaňa ul . Pionierska 33

Telefónny kontakt : 0904/024342, 055/ 6999 432

Zápisný lístok stravníka – každý žiak  školy, ktorý má záujem o stravovanie, musí mať vypísaný a podpísaný Zápisný lístok stravníka pre daný školský rok, ktorý je nutné odovzdať VŠJ do konca júna bežného roka.  Nový žiak školy sa môže prihlásiť na stravu po vypísaní Zápisného lístka a uhradení režijných nákladov na mesiac vopred. Bez vyplneného Zápisného lístka nebude strava žiakovi vydaná.

Zamestnanci a cudzí stravníci sa prihlasujú na stravu svojim podpisom na Zápisnom hárku stravníka na každý školský rok.

Všetci stravníci /žiaci, zamestnanci, cudzí stravníci/ sú na stravu prihlásení počas celého školského roka /okrem riadnych alebo mimoriadnych prázdnin/.

Výdaj stravy – harmonogram stravovania

 • ZŠ žiaci I. stupeň, pedagogickí zamestnanci, ŠKD  – výdajné okienko  č.1 od 11:30 do 13:00 hod.
 • ZŠ žiaci II. stupeň, pedagogickí zamestnanci podľa jednotlivých rozvrhov – výdajné okienko č.2 od 12:00 do 13:50 hod.
 • Cudzí stravníci – odovzdávanie cez určený odberový východ z priestorov kuchyne od 11:30 do 12:00 hod.
 • Zamestnanci v administratíve, prevádzkoví  zamestnanci, školník, strojník, upratovačky výdajné okienko č.2 od 12:00 do 12:30 hod.

Úhrada stravného

Školská jedáleň pri ZŠ – Čaňa s účinnosťou od 01.09.2023 – mení finančné pásma na nákup potravín podľa vekových kategórií

3.finančné pásmo
Základná škola / stravníci od 6 – 11 rokov / finančný limit 1,70 EUR
Základná škola / stravníci od 11 – 15 rokov / finančný limit 1,90 EUR
Zamestnanci a cudzí stravníci finančný limit 2,40 EUR

Úhrada od stravníka:

Stravníci od 6 – 11 rokov poplatok /obed 0 EUR/ jedno jedlo
režijné náklady 3,00 EUR/ mesiac
Stravníci od 11 – 15 rokov poplatok /obed 0 EUR / jedno jedlo
režijné náklady 3,00 EUR/ mesiac
Zamestnanci a cudzí stravníci poplatok s réžiou 3,90 EUR/ deň

Úhrada za stravu sa vykonáva: poštovou poukážkou, ale preferuje sa úhrada bezhotovostná na Stravovací účet  školy SK 17 0200 0000 0017 8730  51 51   mesiac vopred, do 10.dňa v mesiaci. Preplatky za režijné náklady budú zúčtované v mesiaci december bežného roka na účet zákonného zástupcu alebo ak žiak prechádza do vyššieho ročníka, je možné túto sumu preniesť na ďalší školský rok na mesiac september a konečné zúčtovanie bude na konci deviateho ročníka.

Pri platbe bankovým prevodom je nutné do správy pre prijímateľa uviesť /meno, priezvisko a triedu žiaka – zamestnanca/ .

V prípade, že sa cena režijných nákladov alebo stravného navýši všetci stravníci budú o tom včas informovaní.

 Dôležité informácie o Dotáciách sa  dozviete na stránke: www.upsvar.sk  Dotácie pre deti na stravu a školské potreby – ÚPSVaR

Odhlasovanie zo stravy

Odhlásiť sa z obedov v prípade neprítomnosti je potrebné 24 hodín vopred, v prípade ochorenia, alebo návštevy lekára je možné sa odhlásiť  do 8,00 hodiny ráno  na telefónnom čísle 055/ 6999 432 , kde treba uviesť meno žiaka, triedu a počet dní na odhlásenie alebo prostredníctvom EduPage – karta Školská jedáleň – Jedálny lístok. Prosíme rodičov, aby odhlasovali svoje deti osobne, telefonicky u vedúcej ŠJ alebo cez EduPage a neprenechávali to na učiteľov, ktorí nie sú povinní žiakov odhlasovať.   

Prvý deň neprítomnosti žiaka  z dôvodu choroby, je možné si prísť prevziať obed v čase od 13,30-13,45 hod. cez určený odberový východ z priestorov kuchyne, ktorý bude vydaný v jednorazovom obale .

V prípade, ukončenia odoberania stravy z dôvodu ukončenia výchovno-vzdelávacieho procesu, presunom na inú školu alebo z iných dôvodov je /zákonný zástupca/ žiaka povinný vypísať Odhlášku zo stravovania a odovzdať podpísanú vedúcej ŠJ.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania

Časová štruktúra jedálnych lístkov

V rámci 5 stravovacích dní v jednozmennom stravovaní by mal jedálny lístok obsahovať :

 • 2x hlavné jedlá s mäsovým pokrmom
 • 1x hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom / znížená dávka mäsa/
 • 2x odľahčovacie jedlá /1x s múčnym a 1x so zeleninovým pokrmom/

Obsahová štruktúra pokrmov

 • Pokrmy z mäsa sú pripravované z mäsa jatočných zvierat, hydiny a rýb s plnou hmotnosťou pre vekové skupiny
 • Pokrmy so zníženou dávkou mäsa, sú zmesi mäsa s ryžou, mletými varenými sójovými bôbmi alebo drviny, ovsených vločiek, zemiakov a pod.
 • Pokrmy zeleninové sú pripravované s použitím zeleniny, strukovín a obilnín.
  Múčne pokrmy sú pripravované s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a pod.

Všeobecné zásady

 • Prívarky sa odporúča zaraďovať 2x do mesiaca s využitím hlavne strukovín.
 • Múčna príloha /knedľa, cestoviny, halušky/ má byť iba raz do týždňa.
 • Zemiaky majú byť na jedálnom lístku 2x-3x v týždni.
 • Zelenina má byť na jedálnom lístku denne vo forme šalátov 2x a 1x ako zeleninová obloha k jedlu.
 • Ryby podávame 1x v týždni.
 • Obilniny – krúpy, ovsené vločky, pohánku, proso, kukuricu uprednostňujeme pred ryžou a majú byť aspoň 1x v týždni.
 • Múčnik ako súčasť obeda sa môže podávať 1x v týždni.
 • Nápoje za obedom /voda, sódová voda, minerálne vody, nesladený tmavý a ovocný čaj/. Obmedzovať sladené malinovky  a kolové nápoje.
 • Ovocie zaraďujeme denne, ak nám to povolí finančný limit na nákup potravín.
 • Dodržiavame predpísané množstvo živín, minerálnych látok a vitamínov, pestrosť pri výbere surovín, striedame technologické postupy pri príprave pokrmov. Uprednostňujeme varenie, dusenie a zapekanie. Striedame pokrmy sýte a ľahko stráviteľné. 

Zamestnanci Školskej jedálne

Vedúca  :   

 • Alena Semanová

Hlavná kuchárka:                             

 • Alena Krupášová

Kuchárky:                                           

 • Šavelová Alžbeta
 • Jaczková Dana
 • Dudríková Gabriela

Pomocné sily:                                     

 • Lukáčová Iveta
 • Hudová Monika
 • Bittóová Lucia 
 • Kállaiová Martina


Kolektív Školskej jedálne želá všetkým stravníkom – DOBRÚ CHUŤ!