Stručne o našej škole :

Základná škola v Čani sa nachádza 15 km od krajského mesta Košice.

Navštevujú ju nielen žiaci zo spádovej oblasti školy, ale aj žiaci z okolitých obcí Valaliky, Geča, Gyňov, Ždaňa, Skároš, Nižná Myšľa, Haniska, KokšovBakša, Trstené pri Hornáde a dokonca aj z Košíc a to hlavne z dôvodu :

  • dobrých výsledkov školy
  • výučby cudzích jazykov od 3. ročníka( v 1. a 2. roč. ako nepovinný predmet)
  • bohatej mimoškolskej činnosti (množstvo záujmových útvarov, športových aktivít, odbory ZUŠ v plnom rozsahu, odbory SZUŠ).

Na týchto stránkach sú komplexné informácie o našej škole a jej aktivitách.

Veríme, že tu nájdete všetko, čo hľadáte.
Ďakujeme Vám aj za Vaše názory a pripomienky a veríme, že i táto stránka prispeje k priblíženiu školy s verejnosťou a napomôže k lepšiemu napĺňaniu poslania školy, vzdelávaniu a výchove našej mladej generácie.