Dátum a čas konania zápisu:   

utorok 9.4.2024 od 14,00 hod. do 18,00 hod.

alebo

streda 10.4.2024 od 14,00 hod. do 18,00 hod.

Počas zápisu do 1. ročníka sa budú vyhotovovať fotografické zábery, resp. audiovizuálny záznam.


Zapisujú sa všetky deti narodené od 1.9.2017 do 31.08.2018 aj deti, ktoré v školskom roku 2024/2025  pokračovali v predprimárnom vzdelávaní.

Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2024/2025  do 1. ročníka  na našej ZŠ, vyplňte formulár elektronickej  prihlášky, ktorá bude aktívna od 18.3.2024 do 8.4.2024 (do 8:00 hod.)

V deň zápisu Vám po kontrole údajov predložíme  vytlačenú prihlášku na podpis.
(Ak rodič nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku z domu, vyplní ju priamo na zápise.)

Pri zápise žiaka do 1. ročníka sa vyžaduje prítomnosť oboch zákonných zástupcov dieťaťa (osoby uvedené v rodnom liste dieťaťa), ktorých totožnosť sa overuje na základe občianskeho preukazu.

Výnimka nastáva:

1. Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

2. ROZVOD – zákonný zástupca dieťaťa predloží kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv.

3. VÝŽIVNÉ – ak zákonný zástupcovia dieťaťa neboli zosobášení a nepodieľajú sa na spoločnej výchove dieťaťa, zákonný zástupca, ktorý žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, predloží kópiu rozhodnutia súdu o určení výživného, z ktorého je zrejmé, komu je dieťa zverené do výchovy.

4. ÚMRTIE – zákonný zástupca dieťaťa predloží kópiu úmrtného listu druhého zákonného zástupcu dieťaťa.

5. RODNÝ LIST – ak na rodnom liste dieťaťa nie je uvedený otec, – matka predloží kópiu rodného listu dieťaťa

6. ZVERENIE DIEŤAŤA DO VÝCHOVY – opatrovník predloží kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv

7. VÝKON TRESTU – kópia rozhodnutia súdu o dočasnom pozbavení rodičovských práv počas výkonu trestu v prípade, ak bolo tak súdom rozhodnuté.

Na zápis dieťaťa do prvého ročníka je potrebné priniesť:

 1. kópiu rodného listu dieťaťa,
 2. občianske preukazy zákonných zástupcov,
 3. doklad zdôvodňujúci neprítomnosť druhého ZZ,
 4. správy z vyšetrenia v CPP.

Našim budúcim prvákom ponúkame možnosť v AUGUSTE (predpokladaný termín 26.-28.8.2024) stráviť čas v škole so svojimi spolužiakmi a triednym učiteľom, aby v septembri nastúpili do školy bez stresu.
Zoznámia sa aj so školským prostredím, zistia ako prebieha vyučovanie, aké vyučovacie predmety na nich čakajú a zažijú kopec zábavy.

Bližšie informácie budú včas poskytnuté prostredníctvom webovej stránky školy a EduPage.

Na škole ponúkame:

 • Aktívne a zážitkové učenie podporené modernými technológiami a pomôckami.
 • Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka.
 • Vyučovanie plávania v rámci telesnej výchovy.
 • Škola má 2 telocvične, baletnú miestnosť, plaváreň a športový areál.
 • Pre žiakov pravidelne organizujeme školu v prírode, lyžiarsky a snoubordingový výcvik, školské výlety a exkurzie.
 • Podporné opatrenia pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – na škole pracujú školskí špeciálni pedagógovia a asistenti učiteľa.
 • Rodičia môžu komunikovať so školou aj prostredníctvom EduPage (platby, elektronické ospravedlnenky, vyzdvihovanie z ŠKD, odhlasovanie z obeda).
 • Školský klub detí – ranný klub – o deti je postarané od 6.30 hod. až do začiatku vyučovania. V popoludňajších hodinách možnosť využívania ŠKD až do 17.00 hod. ŠKD je vybavený počítačmi, TV, DVD, k dispozícii sú telocvične, v letnom období sa využíva športový areál.
 • Centrum voľného času pri ZŠ ponúka činnosť v záujmových útvaroch rôzneho zamerania.
 • Na škole je elokované pracovisko ZUŠ Valaliky, kde sa môžu žiaci vzdelávať v štyroch odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a dramatickom.
 • V priestoroch školy tiež pracuje Súkromná základná škola Vladimíra Železňáka v dvoch odboroch: multimediálnom a speváckom.
 • Žiakom s trvalým pobytom v  obciach Geča a Gyňov sa prepláca cestovné.
 • Denne je otvorený školský bufet.
 • Na škole pracuje školský stomatológ.

Tešíme sa na Vás


Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2024 a spolu s rozhodnutím škola archivuje prihlášku. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí preberajú obidvaja zákonní zástupcovia osobne a prevzatie potvrdzujú podpisom. Prípadne bude rozhodnutie zaslané poštou obom zákonným zástupcom dieťaťa.


Ďalšie informácie na tel. čísle 055/6999128 alebo +421 911 503 223

 Mgr. Zuzana Bruncová, riaditeľka školy