Dátum a čas konania zápisu:   

utorok 4.4.2023 od 14,00 hod. do 18,00 hod.

alebo

streda 5.4.2023 od 14,00 hod. do 18,00 hod.


Zapisujú sa všetky deti narodené od 1.9.2016 do 31.08.2017 aj deti, ktoré v školskom roku 2022/2023  pokračovali v predprimárnom vzdelávaní.

Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2023/2024  do 1. ročníka  na našej ZŠ, vyplňte formulár elektronickej  prihlášky, ktorá bude aktívna od 20. 3. 2023 do 3.4.2023 (do 8:00 hod.)

V deň zápisu Vám po kontrole údajov predložíme  vytlačenú prihlášku na podpis.
(Ak rodič nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku z domu, vyplní ju priamo na zápise.)

Pri zápise žiaka do 1. ročníka sa vyžaduje prítomnosť oboch zákonných zástupcov dieťaťa (osoby uvedené v rodnom liste dieťaťa), ktorých totožnosť sa overuje na základe občianskeho preukazu.

Výnimka nastáva:

1. Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

2. ROZVOD – zákonný zástupca dieťaťa predloží kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv.

3. VÝŽIVNÉ – ak zákonný zástupcovia dieťaťa neboli zosobášení a nepodieľajú sa na spoločnej výchove dieťaťa, zákonný zástupca, ktorý žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, predloží kópiu rozhodnutia súdu o určení výživného, z ktorého je zrejmé, komu je dieťa zverené do výchovy.

4. ÚMRTIE – zákonný zástupca dieťaťa predloží kópiu úmrtného listu druhého zákonného zástupcu dieťaťa.

5. RODNÝ LIST – ak na rodnom liste dieťaťa nie je uvedený otec, – matka predloží kópiu rodného listu dieťaťa

6. ZVERENIE DIEŤAŤA DO VÝCHOVY – opatrovník predloží kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv

7. VÝKON TRESTU – kópia rozhodnutia súdu o dočasnom pozbavení rodičovských práv počas výkonu trestu v prípade, ak bolo tak súdom rozhodnuté.

Na zápis dieťaťa do prvého ročníka je potrebné priniesť:

 1. kópiu rodného listu dieťaťa,
 2. občianske preukazy zákonných zástupcov,
 3. doklad zdôvodňujúci neprítomnosť druhého ZZ,
 4. správy z vyšetrenia v CPPPaP, CŠPP.

Na škole ponúkame:

 • Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka.
 • Vyučovanie plávania v rámci telesnej výchovy.
 • Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – možnosť vzdelávania formou individuálnej integrácie. Na škole pracujú školskí špeciálni pedagógovia a asistenti učiteľa.
 • Rodičia môžu komunikovať so školou aj prostredníctvom internetovej žiackej knižky.
 • Škola má 2 telocvične, baletnú miestnosť, plaváreň a športový areál.
 • Školský klub detí – ranný klub – o deti je postarané od 6.30 hod. až do začiatku vyučovania. V popoludňajších hodinách možnosť využívania ŠKD až do 17.30 hod. ŠKD je vybavený počítačmi, TV, DVD, k dispozícii sú telocvične, v letnom období sa využíva športový areál.
 • Centrum voľného času pri ZŠ ponúka činnosť v záujmových útvaroch rôzneho zamerania.
 • Na škole je elokované pracovisko ZUŠ Valaliky, kde sa môžu žiaci vzdelávať v štyroch odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a dramatickom.
 • V priestoroch školy tiež pracuje Súkromná základná škola Vladimíra Železňáka v dvoch odboroch: multimediálnom a speváckom.
 • Žiakom s trvalým pobytom v  obciach Geča a Gyňov sa prepláca cestovné.
 • Denne je otvorený školský bufet.
 • Na škole pracuje školský stomatológ.

Tešíme sa na Vás


Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2023 a spolu s rozhodnutím škola archivuje prihlášku. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí preberajú obidvaja zákonní zástupcovia osobne a prevzatie potvrdzujú podpisom. Prípadne bude rozhodnutie zaslané poštou obom zákonným zástupcom dieťaťa.


Ďalšie informácie na tel. čísle 055/6999128 alebo +421 911 503 223

 Mgr. Zuzana Bruncová, riaditeľka školy