Činnosť ranného klubu detí je od 6:15 do 7:45 hod. Školský klub detí je otvorený od 10:30 do 17:00.

Školský klub je základným článkom výchovy mimo vyučovania. V dňoch školského vyučovania tvorí medzistupeň medzi vyučovaním a výchovou v rodine.

Školský klub je súčasťou Základnej školy v Čani a svojou činnosťou nadväzuje na školský vzdelávací program tejto školy. Svojou činnosťou motivuje, podporuje a vedie deti k všestrannému rozvoju osobnosti, najmä zmysluplnému využívaniu voľného času a to širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí a s profesionálnym prístupom.

V rámci výchovno –vzdelávacej činnosti ponúka rôzne programy, v ktorých  sa prelínajú všetky zložky- rekreačné, sebavzdelávacie aj záujmové činnosti. Záujmová činnosť je doplnená ponukou záujmových krúžkov CVČ pri Základnej škole, Pionierska 33, Čaňa, vedených pedagógmi školy.

V našom klube sa snažíme:

 • poskytnúť priestor pre oddych a rekreáciu,
 • vytvárať podmienky pre kvalitnú prípravu na vyučovanie,
 • podporovať detí v tvorivosti a realizácií sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú,
 • učiť deti aktívne oddychovať,
 • dostatočne dbať o dozrievajúcu osobnostnú štruktúru dieťaťa.

Školský klub detí je otvorený od 10:30 do 17:00. Tak isto ZŠ prevádzkuje aj ranný klub detí od 6:15 hod. do 7:45 hod.

Materiálno-technické a priestorové podmienky ŠKD

 • školský klub detí sídli v priestoroch základnej školy, činnosť prebieha po skončení vyučovania v oddeleniach /pre 1. a 2. ročník/ a v triedach /3. a 4. ročník/,
 • nábytok v oddeleniach je vhodný, je rozmiestnený tak, aby vyhovoval individuálnej aj skupinovej práci,
 • oddelenia sú vybavené odpočinkovými kobercami,
 • v každom oddelení sú hračky, spoločenské hry, didaktické pomôcky a športový materiál, ktoré sú pravidelne (1x ročne) dopĺňané,
 • na rekreačné a športové aktivity využívame priestory školského ihriska a telocvične,
 • pri vzdelávacích aktivitách využívame počítačové učebne školy a školskú knižnicu.

V školskom roku 2023/2024 má náš školský klub detí 7 oddelení, ktoré navštevujú deti podľa tried:

 Personálne obsadenie ŠKD: 

 1. odd. LIENKY ( 1.A a 1.C) Palovičová Otília
 2. odd. SLIMÁČIKY ( 1.A a 1.B) Marcinová Henrieta
 3. odd. SOVIČKY (2.A a 2.C) Ruščáková Emília
 4. odd. VČIELKY ( 3.A a 4.B ) Tomčová Viera
 5. odd. MOTÝLE ( 2.D a 3.B ) Dirová Alena
 6. odd. MRAVCE (3.C , 4.A a 4.C) Ivanová Marta
 7. odd. ŽABKY ( 2.B + 3.A ) Vadazs Kristína