skola-obr2Program Škola priateľská k deťom je odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako vhodný doplnok ľudsko-právnej problematiky v Pedagogicko – organizačných pokynoch. Je súčasťou medzinárodného programu UNICEF a siete škôl označených logom Škola priateľská k deťom.

     Cieľom programu je vytvoriť v školách skola-obr3také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu, kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

Na získanie titulu Škola priateľská k deťom je potrebné splniť minimálne týchto 7 základných kritérií:

  1.  Informovanie detí a rodičov o programe Škola priateľská k deťom
  2. Školenie pre personál školy
  3. Nástenka venovaná právam detí, spolupráci s UNICEF a Linke detskej istoty pri SV pre UNICEF
  4. Práva detí v školskom vzdelávacom procese
  5. Participácia detí na chode školy
  6. Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko
  7. Žiacky školský parlament/Žiacka školská rada

skola-obr1