Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú

Celkové výdavky projektu: 378 969,80 €

Požadovaná výška NFP: 360 021,31 €

Časový rámec realizácie projektu:

Inovácia a tvorba učebných materiálov a DP: 02/2012 – 09/2013

Aplikácia nových foriem vzdelávania a využitie nových učebných materiálov: 09/2012 – 11/2013

Riadenie projektu: 02/2012 – 12/2013

Publicita a informovanosť : 02/2012 – 12/2013

 Rozsah prác:

Inovácia a tvorba učeb. materiálov a DP: 180 hod./ 1 učiteľa

Aplikácia nových foriem vzdelávania a využitie nových učebných materiálov: 120 hod./ 1 učiteľa