Školský klub detí

web-SKD-1Vychovávateľky ŠKD  sú Alžbeta Mésarošová, Henrieta Marcinová , Emília Ruščáková, Simona Matisová, Jana Rybárová, Nikola Slovenská Školský klub detí je otvorený od 10:30 do 16:30. Tak isto ZŠ prevádzkuje aj rannú družinu od 6:30 hod. do 7:30 hod..

Charakteristika ŠKD

Školský klub detí je súčasťou Základnej školy na Pionierskej ulici v Čani, ktorá sídli v centre obce. Prevádzku zabezpečuje v priestoroch tejto základnej školy. Na realizáciu výchovno-vzdelávacích činností má k dispozícii priestorové vybavenie školy – odborné učebne (počítačová, projekčná), telocvične a areál školského ihriska. Stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sídli tiež v priestoroch základnej školy. V súčasnosti je v ŠKD zapísaných … detí v 6 oddeleniach. Deti sú zaradené do jednotlivých oddelení spravidla podľa veku. Z dôvodu vysokého, resp. nízkeho  počtu detí v určitom ročníku sa do jedného oddelenia zaraďujú aj deti z viacerých ročníkov.

Charakteristika detí ŠKD

web-SKD-3Do školského klubu detí sú zaraďované deti 1. – 4. ročníka tunajšej základnej školy. ŠKD navštevujú deti nielen z našej obce, ale vzhľadom na výhodnú polohu školy aj žiaci z iných obcí.  Školský klub detí zabezpečuje primerané podmienky aj pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Deti, vyžadujúce si zvýšenú pozornosť, sa zapájajú do výchovnovzdelávacej činnosti spolu s ostatnými deťmi, avšak vychovávateľka pri riešení jednotlivých úloh uplatňuje metódu individuálneho prístupu. V rámci záujmovej činnosti žiaci počas pobytu v ŠKD využívajú ponuky záujmových krúžkov v základnej škole, ako aj ponuky umeleckých odborov ZUŠ. Deťom sa umožňuje prerušiť pobyt v ŠKD z dôvodu účasti na týchto aktivitách a po ich skončení vrátiť sa späť do klubu.

Dlhodobé projekty ŠKD Na základe POP MŠ SR, vydaných pre každý školský rok , ŠKD zaraďuje do plánu výchovno-vzdelávacej činnosti rôzne aktivity podporujúce rozvojové projekty „Deň Zeme“, „Deň vody“ a iné. Každoročne realizujeme akadémiu ku Dňu matiek, karneval, športové súťaže, oslavy MDD, v spolupráci so školou pripravujeme program na vianočnú akadémiu, vlastnou tvorivosťou prispievame k realizácii vianočnej burzy.

Vlastný cieľ a poslanie výchovy

web-SKD-2

Hlavným cieľom školského klubu detí je výchova uvedomelej,  slobodnej a všestranne rozvinutej osobnosti, schopnej aktívneho života v otvorenej informačnej spoločnosti. Poslaním výchovy je rozvíjanie kľúčových kompetencií dieťaťa, výchova k humanizmu a dodržiavaniu ľudských práv, k empatii, k asertivite, k schopnosti sebavýchovy a sebavzdelávania tak, aby deti dokázali samostatne uplatňovať získané vedomosti a manuálne zručnosti v praktickom živote.

Materiálno-technické a priestorové podmienky ŠKD 

– školský klub detí sídli v priestoroch základnej školy, činnosť prebieha po skončení vyučovania v oddeleniach

– nábytok v oddeleniach je vhodný, je rozmiestnený tak, že individuálnej práci vyhovuje,  skupinovej však s určitými obmedzeniami

– oddelenia sú vybavené odpočinkovými kobercami

– v každom oddelení sú hračky, spoločenské hry, didaktické pomôcky a športový materiál, ktoré sú pravidelne (1x ročne) doplňované

– na rekreačné a športové aktivity využívame priestory školského ihriska a telocvične

– pri vzdelávacích aktivitách môžeme využívať počítačovú učebňu školy

Personálne zabezpečenie

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú v jednotlivých oddeleniach kvalifikované vychovávateľky s viacročnou praxou, ale aj začínajúce vychovávateľky. Svojimi špecifickými schopnosťami a zručnosťami sa podieľajú na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu (oblasť IKT, komunikácia v cudzom jazyku).

Režim dňa

6.30 – 7.30 …………Ranný klub detí.
10.00 – 12.30 …………Schádzanie sa žiakov – oddychová činnosť
12.30 – 13.00………….Hygienické návyky – príprava na obed
13.00 – 13.15………….Oddychová činnosť
13.15 – 14.00………….Rekreačná činnosť
14.00 – 15.00………….Záujmová činnosť
15.00 – 16.00………….Príprava na vyučovanie
16.00 – 16.30………….Spoločensko-prospešná činnosť

Vnútorný poriadok Školského klubu detí:

Začiatok činnosti ŠKD je daný rozvrhom jednotlivých ročníkov a trvá do 16.30 hod.

V čase 12:30 – 13:00 hod. majú deti v školskom klube obed.

V popoludňajších hodinách dochádza k striedaniu i vzájomnému prepojovaniu činností – odpočinkových, záujmových, rekreačných a sebavzdelávacích podľa skladby zamestnaností i momentálnych potrieb a záujmu detí. Pri ďalších činnostiach organizovaných ŠKD sú rodičia o danej akcii písomne informovaní.

Po ukončení prevádzky ŠKD zodpovedá vychovávateľka za zaistenie školy z hľadiska bezpečnosti, za zhasnutie svetiel, zavretie okien a uzatvorenie školy.

Vychovávateľka plne zodpovedá za situáciu vo svojom oddelení, vedie predpísanú pedagogickú dokumentáciu, tvorí mesačné plány práce.

Poplatky v školskom roku 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 sú Všeobecným záväzným nariadením obce Čaňa č. 4/2013 určené tieto poplatky:

 ŠKD

 –  5 € / mesiac pre dieťa navštevujúce ŠKD, ktorého rodič nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

 – 0 €/ mesiac pre dieťa, ktorého zákonný zástupca o tom písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

PLÁN AKCIÍ pre školský rok 2017/2018 

 a/ Spoločensko-kultúrne, poznávacie, športové podujatia.

 SEPTEMBER
1. Orientácia v školskej budove, ochrana šk. majetku
2. Skáčem, skáčeš, skáčeme – kondičné cvičenia s použitím hudby
3. Pozor na dopravné nehody, športové hry na ihrisku

 OKTÓBER
1. Návšteva najstarších občanov našej obce
2. Zber a využitie jesenných prírodných materiálov
Environmentálna výchova

NOVEMBER
1. Návšteva miestneho cintorína – Dušičky
2. Riešenie dopravných situácií na cestách, vychádzka po obci
3. Dopravná súťaž žiakov na školskom dvore

DECEMBER
1. Mikulášske prekvapenia pre rodičov
2. Príprava vianočných ozdôb na vianočnú akadémiu

JANUÁR
1. Prikrmovanie vtáčikov v školskej záhrade, búdky
2. Príprava karnevalových masiek

FEBRUÁR
1. Súťaž – „Moja najobľúbenejšia hračka“
2. Besedy na tému „medziľudské vzťahy, rodina“

MAREC
1. Návšteva MĽK – beseda s vedúcou knižnice
2. Výtvarné spracovanie rozprávok – výstavka
3. Veľkonočná výzdoba

APRÍL
1. Vychádzka do prírody spojená so zberom jarných kvetov – zhotovenie herbára
2. Život zvierat v lese

MÁJ
1.Prekvapenie ku Dňu matiek
2.Príspevok a pomoc s kultúrnym programom
3.Športové súťaže

JÚN
1.Cvičenia v prírode – športové hry a súťaže
MDD
2.Výlet do okolia
3.Slávnostné ukončenie školského roka

b/ Všeobecne o ďalšej činnosti počas

Okrem týchto podujatí, ktoré sú zahrnuté v časti a/ sa naša činnosť ŠKD zameriava aj na návštevy knižnice, kde po dohode s vedúcou knižnice absolvujeme návštevy za účelom spoznávania novej literatúry orientácie sa v knižnici. Deti sa zúčastňujú akcií, ktoré usporadúva knižnica. Plán týchto akcií sa riadi plánom vedúcej knižnice Mgr. Molnárovej.

 Naši žiaci pomáhajú pri príprave kultúrnych programov.

DSCF2942