Školský klub detí

Aktuálne: Činnosť ranného klubu detí je z dôvodu protiepidemiologických opatrení /minimalizovať premiešavanie žiakov z rôznych tried/ dočasne pozastavená. Po obnovení činnosti bude ranný klub v prevádzke od 6.30 do 7.30. Školský klub detí je otvorený od 10:30 do 16:30.

Školský klub je základným článkom výchovy mimo vyučovania. V dňoch školského vyučovania tvorí medzistupeň medzi vyučovaním a výchovou v rodine.

Školský klub je súčasťou Základnej školy v Čani a svojou činnosťou nadväzuje na školský vzdelávací program tejto školy. Svojou činnosťou motivuje, podporuje a vedie deti k všestrannému rozvoju osobnosti, najmä zmysluplnému využívaniu voľného času a to širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí a s profesionálnym prístupom.

V rámci výchovno –vzdelávacej činnosti ponúka rôzne programy, v ktorých  sa prelínajú všetky zložky- rekreačné, sebavzdelávacie aj záujmové činnosti. Záujmová činnosť je doplnená ponukou záujmových krúžkov CVČ pri Základnej škole, Pionierska 33, Čaňa, vedených pedagógmi školy.

V našom klube sa snažíme:

 • poskytnúť priestor pre oddych a rekreáciu,
 • vytvárať podmienky pre kvalitnú prípravu na vyučovanie,
 • podporovať detí v tvorivosti a realizácií sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú,
 • učiť deti aktívne oddychovať,
 • dostatočne dbať o dozrievajúcu osobnostnú štruktúru dieťaťa.
Školský klub detí je otvorený od 10:30 do 16:30. Tak isto ZŠ prevádzkuje aj ranný klub detí od 6:30 hod. do 7:30 hod.

Materiálno-technické a priestorové podmienky ŠKD

 • školský klub detí sídli v priestoroch základnej školy, činnosť prebieha po skončení vyučovania v oddeleniach /pre 1. a 2. ročník/ a v triedach /3. a 4. ročník/,
 • nábytok v oddeleniach je vhodný, je rozmiestnený tak, aby vyhovoval individuálnej aj skupinovej práci,
 • oddelenia sú vybavené odpočinkovými kobercami,
 • v každom oddelení sú hračky, spoločenské hry, didaktické pomôcky a športový materiál, ktoré sú pravidelne (1x ročne) dopĺňané,
 • na rekreačné a športové aktivity využívame priestory školského ihriska a telocvične,
 • pri vzdelávacích aktivitách využívame počítačové učebne školy a školskú knižnicu.

ŠKD má päť oddelení. Počet zapísaných žiakov: 120

 Personálne obsadenie: 

 1. odd. Henrieta Marcinová – 1.A+1.D
 2. odd. Mgr. Jana Rybárová – 1.B + 1.C
 3. odd. Bc. Nikola Slovenská – 2.A + 2.B
 4. odd. Alžbeta Mésarošová – 2.C + 3.A
 5. odd. Otília Palovičová – 3.B+3.C + 4. ročník

Prílohy:

Vnútorný poriadok ŠKD(pdf súbor): sem klikni

Základné údaje o ŠKD: sem klikni

Plán práce ŠKD pre šk. rok 2021/2022(pdf súbor): sem klikni

Zápisný lístok žiaka(pdf súbor): sem klikni

Organizačný poriadok: sem klikni