RNDr. Monika Szelesová

Profesia kariérového poradcu predstavuje okruh služieb, ktoré majú pomôcť žiakom pri orientácii na trhu práce, pri prispôsobení sa jeho meniacim potrebám, podmienkam práce a v otázkach ďalšieho vzdelávania. Kariérne poradenstvo predstavuje účinný nástroj prevencie pred možnou nezamestnanosťou v budúcnosti.

Kariérový poradca realizuje v školskej praxi rôzne druhy aktivít pre zapojenie žiakov do spolupráce s cieľom profesijnej orientácie.

Úlohy kariérového poradenstva:

 • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov
 • informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ
 • usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu
 • informuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
 • umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy,
 • umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí),
 • podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže

Konzultačné hodiny: po dohovore na t. č. 055/6999128
E-mail:
vporadca@zscana.sk

 Informácie pre rodičov a žiakov 9. ročníka:

Jedna z kľúčových úloh kariérového poradcu je profesijná orientácia žiakov na SŠ – začína sa v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov – oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy. Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Michalovciach. Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku roku monitorujeme záujem žiakov na SŠ. V mesiacoch november a február sa posielajú nové zbery záujmov žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Michalovciach. Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole.

Pre ľahšie rozhodnutie pozýva naša škola zástupcov okolitých stredných škôl – termín: október– december.

 zmena: výsledky z testovania nebudú uvedené v prihláške na strednú školu, stredná škola si ich sťahuje sama cez portál pre svojich budúcich žiakov

info: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 Prijímacie pohovory

 • do 20.3.2024 – zákonný zástupca v spolupráci s karierovým poradcom podáva prihlášku na EduPage
 • 25. marec 2024 – 19. apríl 2024 – prijímacie skúšky na športových stredných školách – overovanie športového nadania
 • 29. apríl 2024 – 1. termín prijímacích skúšok – talentové odbory
 • 9. máj 20242. termín prijímacích skúšok – talentové odbory
 • 2. máj 2024 – 1. termín prijímacích skúšok – netalentové odbory
 • 6. máj 2024 – 2. termín prijímacích skúšok – netalentové odbory
 • 18. jún 2024 – II. kolo prijímacích skúšok na nenaplnené odbory

Informácie nájdete aj na stránke http://www.svs.edu.sk v položke prijímacie skúšky na stredné školy

INFORMÁCIE SÚVISIACE S PROFESIJNOU ORIENTÁCIOU MÔŽETE ZÍSKAŤ AJ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH:

Štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 04022 Košice (anglický jazyk)
Gymnázium , Košice – Opatovská cesta 7 (nemecký jazyk, anglický jazyk)
Gymnázium , Košice – Trebišovská 12 (anglický jazyk)
Gymnázium M.R.Štefánika, Košice –Staré mesto, Námestie L. Novomeského (francúzsky jazyk, ruský jazyk)
Súkromné gymnázium, Košice – Západ, Katkin park 2 (anglický jazyk)
Súkromné gymnázium FUTURUM, Košice – Grešáková 1 (anglický jazyk)
Stredná športová škola, Košice – Západ, Trieda SNP 104 (šport)
Súkromné športové gymnázium, Košice – Juh, Užhorodská 39 (šport)
Gymnázium, Košice – Sever, Park mládeže 5 (španielsky jazyk)
Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Košice- Staré mesto, Škultétyho 10 (anglický jazyk)
SZŠ, Košice – Juh, Kukučínova 40 (masér)
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
ŠUP, Jakobyho 15, Košice
SOŠ pedag. sv. C a M – Južná trieda 48, Košice
Súkr. pedag. a soc. akadémia, Košice –Požiarnická 1
SOŠ Bukovecká – učiteľstvo MŠ
Obchodná akadémia, Košice – Sever, Watsonova 61 (bilingválne štúdium) 
Konzervatórium – Timonova 2,  Košice
Súkr. hud. a dram. konzervatórium – Požiarnicka 1, Košice
Konzervatórium J.A.  – Exnárová 8, Košice