Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý presadzuje záujmy detí a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a orgánov miestnej samosprávy z hľadiska školskej problematiky.

Členovia:

P.č.Titul, meno, priezviskoZvolený – delegovaný za
1.Ing. Iveta Petrušovápedagogických zamestnancov – predseda
2.Lenka Ivanovárodičov žiakov – podpredseda
3.Mgr. Viera Vaskovápedagogických zamestnancov
4.Viera Dorovánepedagogických zamestnancov
5.Bc. Ladislav Murarodičov žiakov
6.Andrea Riškovárodičov žiakov
7.Vladimír Szilágyirodičov žiakov
8.JUDr. Ing. Radoslav Čekanobec
9.Mgr. Martin Kovaľobec
10.Ing. Milan Lacko PhD.obec
11.Ing. Róbert Šándorobec

Kontakt: radaskoly.cana@gmail.com