Súhrnná správa o zadávaní zákaziek v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov:

Zadávanie zákazky na poskytovanie služieb:

 „Overovanie implementácie“.

 Základná škola, Pionierska 33, 044 14 Čaňa ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona     č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) podľa       § 155m ods. 13 ZVO a § 155m ods. 8 ZVO v zmysle § 9 ods. 9 ZVO zadáva  výzvu na predmet zákazky: „Overovanie implementácie“ pre projekt „Moderná škola v 21. storočí“.

Kontaktné miesto pre získanie informácií: Základná škola, Pionierska 33, 044 14 Čaňa,

Ing. František Škovran, mobil: 0908 089 627; e-mail: frantisek@skovran.eu.

Pripravil: Ing. František Škovran dňa 14.10.2013 o 19:00 h.

Zverejnil: Ing. Ján Falis