Povinné zverejňovanie

 

Zmluvy

Dodávateľ
Názov zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
  2008  
KOMENSKY, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice
28.11.2008
ŠEVT, a.s.
Systém využívania elektronických tlačív
5.12.2008
  2009  
Východoslovenská energetika a.s.
Zmluva o združenej dodávke elektriny
16.2.2009
  2010  
Kooperatíva poisťovňa a.s.
Poistka 6560 501 791
21.10.2010
  2012  
Ministerstvo školy, vedy, výskumu s športu SR
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
9.5.2012
 Ing. František Škovran
 Mandátna zmluva č. 5/2012/VO
 13. 7. 2012
SIMILIA, s.r.o.
 Zmluva o dodávke služby „Publicita a informovanie“
30.8. 2012
JKAC, s.r.o.
Finančný manažér
3. 9. 2012
Datalan a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb
27.12.2012
Camea computer systems a.s.
Kúpna zmluva – Moderná škola v 21. storočí
 17.12.2012
  2013  
Camea computer systems a.s.
 Dodatok č. 1 – Moderná škola v 21. storočí
 
Fordat s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb 01/2013
23.5.2013
NÚCEM 
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
14.6.2013
Ministerstvo školy, vedy, výskumu s športu SR
Dodatok č. 1 – k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  1.7.2013
TULIP INVEST s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb  25.7.2013
TULIP INVEST s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 3.12.2013
  2014  
JKAC, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb 15.3.2014
TULIP INVEST s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní  15.3.2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  11.3.2014
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy 25.8.2014
MUDr. Zdenka Bodrucká Zmluva o prenájme nebytových priestorov 2.9.2014
CUBS plus, s.r.o. Zmluva o dielo 19.9.2014
Národné športové centrum Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 24.11.2014
  2015  
NÚCEM Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 8.1.2015
PRINED Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku 11.2.2015
Slovak TELEKOM a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 8.4.2015
Slovak TELEKOM a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 9.4.2015
Slovak TELEKOM a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20.4.2015
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu 21.5.2015
Komunálna poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 26.5.2015
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov 27.5.2015
Centrum vedecko-technických informácii Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 27.7.2015
NATALEN s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 31.8.2015
Štátny inštitút odborného vzdelávania Dodatok č.1 8.10.2015
Štátny pedagogický ústav Zmluva o spolupráci 19.10.2015
SIGI, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 20.10.2015
Štátny inštitút odborného vzdelávania Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 6.11.2015
MET Slovakia a.s. Zmluva o združených dodávkach zemného plynu 11.11.2015
Komunálna poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 13.11.2015
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 25.11.2015
Konica Minolta Zmluva o nájme a poskytovaní služieb 2.12.2015
SZUŠ Čaňa Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.12.2015
ZUŠ Valaliky Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.12.2015
  2016  
CK Bambini Camp, s.r.o. Zmluva o obstaraní zájazdu 25.1.2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Košice, odbor školstva Z M L U V A č. 22/016/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží 26.1.2016
Východoslovenská energetika HOLDING a.s. Kúpna zmluva č. 0009/0200/2016 26.1.2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zmluva č.42/2016 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz  28.1.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č.17/§52a/2016/ŠR 10.2.2016
ŠŠK Junior Čaňa Zmluva o nájme nebytových priestorov  7.1.2016
ŠŠK TYDAM Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov  7.1.2016
1st CLASS AGENCY, s.r.o. ZMLUVA o vyplatení Príspevku na realizáciu obvodného kola turnaja McDonald´s Cup 2015/2016  12.2.2016
CK Bambini Camp, s.r.o. Zmluva o obstaraní zájazdu uzavretá podľa ust. § 741 a nasl. Obč. zák.  15.4.2016
 OZ Škola života Zmluva o uskutočnení hudobného koncertu  18.4.2016
 SR – Centrum vedecko-technických informácií  Darovacia zmluva  26.4.2016
CUBS PLUS s.r.o. zmluva o dielo 30.9.2016
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 3.10.2016
 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Príloha k zmluve ERASMUS+  3.10.2016
 NATALEN s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov  31.8.2016
Školská jedáleň rôzne zmluvy 13.10.2016
Východoslovenská energetika a.s. Objednávka programu BIZNIS 20.10.2016
Slovak Telekom a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb 20.10.2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb 1.12.2016
SIGI s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 1.11.2016
SZUŠ, Pionierska 33, Čaňa Zmluva o nájme nebytových priestorov 27.12.2016
ŠŠK Junior Čaňa Zmluva o nájme nebytových priestorov 27.12.2016
ŠŠK Tydam Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov 27.12.2016
  2017  
 NEOnet s.r.o. Nájomná zmluva  1.1.2017
Ministerstvo vnútra SR Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení  24.1.2017
CK Bambini KEMP, s.r.o.  Zmluva o obstaraní zájazdu  27.1.2017
 ŠEVT, a.s. Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar  13.2.2017
Ministerstvo vnútra SR, OÚ Košice Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží 16.2.2017
SK Projekt, s.r.o. Zmluva o dielo č.1/2017  27.2.2017
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb  20.3.2017
 INTA, s.r.o. Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb pri zbere odpadov 31.3.2017
Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group Dodatok č.1 30.3.2017
Ministerstvo vnútra SR Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb technickej ochrany objektu 28.3.2017
1st Class Agency s.r.o. Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu OK McDonald´s CUP  25.4.2017
EMATRADE s.r.o. Kúpna zmluva – školské ovocie 31.5.2017
KONICA MINOLTA Zmluva o nájme a poskytovaní služieb 5.10.2017
CUBS plus, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o dielo 25.9.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o bežnom účte SPORObusiness  9.11.2017
 CK Bambini kemp, s.r.o. Zmluva o obstaraní zájazdu  7.11.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o bežnom účte SPORObusiness 26.10.2017
FK Čaňa Zmluva o nájme nebytových priestoroch 14.11.2017
RUVZ v KE Zmluva č.10/2018 3.1.2018
 UPSVaR KE Dohoda o zabezpečení podmienok  15.12.2017
 CUBS plus s.r.o.  Zmluva o dielo  16.11.2017
  2018  
BA Čaňa Zmluva o nájme nebytových priestoroch 4.1.2018
 DREVÁR s.r.o. Zmluva o dodávke tovaru  8.1.2018
 LABAŠ s.r.o.  Kúpna zmluva  8.1.2018
 MASO J+L s.r.o.  Kúpna zmluva  8.1.2018
Ministerstvo vnútra SR OÚ Košice  Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží  23.1.2018
Ministerstvo vnútra SR OÚ Košice Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení 24.1.2018
TOP Catering s.r.o. Rámcová kúpna zmluva 8.1.2018
 ATC-JR, s.r.o. Kúpna zmluva – rámcová číslo 029/18  12.3.2018
 Nadácia TESCO Zmluva o poskytnutí grantu  12.2.2018
OZ Liba Academy 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov 30.4.2018
Nadačný fond Telekom ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU 13.3.2018
CK Bambini kemp s.r.o. Zmluva o obstaraní zájazdu 23.3.2018
Národné športové centrum Darovacia zmluva 7.6.2018
CK Bambini kemp s.r.o. Zmluva o obstaraní zájazdu 17.10.2018
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Dodatok ku zmluve 19.10.2018
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Servisná a materiálová zmluva 28.10.2018
SPP a.s. Zmluva o poskytovaní služieb 26.11.2018
SZUŠ Pionierska 33, Čaňa Zmluva o nájme nebytových priestorov 21.12.2018
  2019  
 DREVÁR s.r.o. Zmluva o dodávke tovaru   1.1.2019
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zmluva č.18/2019   4.1.2019
 ATC-JR s.r.o.  Kúpna zmluva  7.1.2019
Bidfood Slovakia s.r.o. Rámcová kúpna zmluva 7.1.2019
MASO J+L s.r.o. Kúpna zmluva 7.1.2019
ŠSTK Junior Čaňa Zmluva o nájme nebytových priestorov 10.1.2019
Basketbalová akadémia Čaňa Zmluva o nájme nebytových priestorov 10.1.2019
Ministerstvo vnútra SR Z M L U V A č. 8/019/5028 10.1.2019
Ministerstvo vnútra SR Z M L U V A č. 56/019/5028 11.1.2019
ZŠ Čaňa Výsledky z kontinuálneho merania emisií 2018

ďalšie zmluvy nájdete: sem klikni

Faktúry – škola

Kniha faktúr k 14. 3. 2011
Kniha faktúr k 17. 3. 2011
Kniha faktúr k 10. 5. 2011
Kniha faktúr k 13. 6. 2011
Kniha faktúr k 8. 9. 2011
Kniha faktúr k 18. 11. 2011
Kniha faktúr k 4. 6. 2012
Kniha faktúr k 17.10.2013
kniha faktúr k 22.5.2014
kniha faktúr k 2.9.2014
kniha faktúr k 31.12.2014
kniha faktúr od 1.1.2015 – 31.12.2015
kniha faktúr k 31.1.2016
kniha faktúr k 31.3.2016
kniha faktúr k 30.4.2016
kniha faktúr k 31.5.2016
kniha faktúr k 30.6.2016
kniha faktúr 1.7. – 31.8.2016
kniha faktúr 1.9. – 30.9.2016
kniha faktúr 1.10. – 31.10.2016
kniha faktúr 1.11. – 30.11.2016
kniha faktúr 1.12. – 31.12.2016
kniha faktúr 1.1. – 31.3.2017
kniha faktúr 1.4. – 30.4.2017
kniha faktúr 1.5. – 31.5.2017
kniha faktúr 1.6. – 30.6.2017 
kniha faktúr 1.7. – 31.7.2017
kniha faktúr 1.8.2017 – 31.8.2017
kniha faktúr 1.9. – 30.9.2017
kniha faktúr 1.10. – 31.10.2017
kniha faktúr od 1.11. – 30.11.2017
kniha faktúr od 1.12. – 31.12.2017
kniha faktúr od 1.1.2018 – 28.2.2018
kniha faktúr 1.3. – 31.3.2018
kniha faktúr 1.4. – 30.4.2018
kniha faktúr 1.5. – 31.5.2018
kniha faktúr 1.6. – 30.6.2018
kniha faktúr 1.7. – 31.7.2018
kniha faktúr 1.8. – 31.8.2018
kniha faktúr 1.9. – 30.9.2018
 kniha faktúr 1.10. – 31.10.2018
 
kniha faktúr 1.1. – 15.3.2019
Kniha faktúr 1.3. – 31.3.2019
 

Ďalšie faktúry nájdete: sem klikni

Faktúry – školská jedáleň, ŠKD

kniha faktúr od 1.1.2015 do 31.12.2015
kniha faktúr k 31.1.2016
kniha faktúr k 31.3.2016
kniha faktúr k 30.4.2016
kniha faktúr k 31.5.2016
kniha faktúr k 30.6.2016
kniha faktúr 1.7. – 31.8.2016
kniha faktúr 1.9. – 30.9.2016
kniha faktúr 1.10. – 31.10.2016
kniha faktúr 1.11. – 30.11.2016
kniha faktúr 1.12. – 31.12.2016
kniha faktúr 1.1. – 31.3.2017
kniha faktúr 1.4. – 30.4.2017
Kniha faktúr 1.5. – 31.5.2017
kniha faktúr 1.6. – 30.6.2017
kniha faktúr 1.7. – 31.7.2017
kniha faktúr 1.8.2017 – 31.8.2017
kniha faktúr 1.9. – 30.9.2017 
kniha faktúr 1.10. – 31.10.2017 
kniha faktúr 1.11. – 30.11.2017
kniha faktúr 1.12. – 31.12.2017
kniha faktúr od 1.1.2018 – 7.2.2018
kniha faktúr od 1.3. – 31.3.2018
kniha faktúr od 1.4. – 30.4.2018
Kniha faktúr od 1.5. – 31.5.2018
kniha faktúr od 1.6. – 30.6.2018
kniha faktúr od 1.7. – 31.7.2018
kniha faktúr od 1.8. – 31.8.2018
 kniha faktúr od 1.9. – 30.9.2018
kniha faktúr od 1.10. – 31.10.2018
 
kniha faktúr od 1.1.-15.3.2019
kniha faktúr od 1.3. – 31.3.2019
 Ďalšie faktúry nájdete: sem klikni
 
Kniha faktúr – potraviny – január 2016
Kniha faktúr – potraviny – február 2016
Kniha faktúr – potraviny – marec 2016
 

Faktúry – Erasmus+

Kniha faktúr – október – november 2016
Kniha faktúr – január – marec 2017
Kniha faktúr – apríl 2017
Kniha faktúr – máj 2017

 

Objednávky

 ďalšie objednávky nájdete: sem klikni