Výchovný program CVČ pri ZŠ, Pionierska 33, Čaňa: TU

Informácie a pokyny k odovzdaniu Vzdelávacích poukazov a Žiadostí do CVČ

Vzdelávací poukaz a Žiadosť o prijatie do Centra voľného času pri ZŠ Čaňa dostane každý žiak do (doplním) a odovzdá podpísané tlačivá žiadosť – svojmu vedúcemu ZÚ, vzdelávací poukaz – triednemu učiteľovi. 

Vzdelávací poukaz (VP) podľa z.597/2003 reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre 1 žiaka.

Budeme radi, ak odovzdaním VP CVČ pri ZŠ Čaňa podporíte záujmové aktivity na našej škole.

Naša škola ako poskytovateľ záujmového vzdelávania ponúka záujmové útvary, tz. krúžky v rámci CVČ pri ZŠ Čaňa, ktoré tvorí súčasť ZŠ Čaňa rozhodnutím MŠ SR z 1. 9. 2010.

Podrobné informácie aj ponuku krúžkov nájdete na webovej stránke školy, ako aj Školský poriadok CVČ, ktorý stanovuje za akých podmienok sa žiak stáva členom, aké sú jeho práva a povinnosti, ako ukončiť členstvo a pod.

Veríme, že Vaše dieťa bude spokojné s našou ponukou a rozumne využije svoj voľný čas na svoje záujmy.

Zoznam krúžkov CVČ pre školský rok 2022/2023:

– krúžky v CVČ začnú pracovať od 15. septembra 2022

poplatok je 1, – € za mesiac za každý krúžok (10,- € za školský rok na jeden krúžok)

prihlášky na krúžky žiaci dostanú od vedúcich krúžku

 

P. č. Názov krúžku Vedúci krúžku Ročník, pre ktorý je krúžok určený Predbežný termín krúžku
1. Pantlička p. u. Čekanová 1. – 4. roč. streda
2. Plávanie 1. roč. p. u. Nadzon 1. roč utorok, piatok
3. Cyklistický krúžok p. u. Bugir 1. – 4. roč. streda
4. Z každého rožka troška p. u. Vaľová 2. roč. utorok
5. Vševedko p. u. Klempárová 2. roč.  
6. Minituristi p. u. Ruščáková 1. – 2. roč. sobota
7. Malí turisti p. u. Tomková 3. – 4. roč. sobota
8. Malý bádateľ p. u. Šoltésová 2. roč. utorok, štvrtok
9. Z rozprávky do rozprávky p. u. Mitróová 1. roč utorok
10. Hravo a tvorivo v knižnici p.u. Molnárová 1. – 2. roč.  
11. Plávanie 2. roč. p.u. Škovranová 2. roč. štvrtok, streda
12. Bedminton p.u. Falis 1. – 9. roč. štvrtok
13. Ranné plávanie p.u. Škovranová 4. – 9. roč. utorok, štvrtok
14. Legáčik (programovanie) p.u. Petrušová 4. – 6. roč. utorok
15. Bystrohlav (matematika a fyzika) p.u. Szelesová 7. roč. štvrtok
16. Volejbal p.u. Falis 5. – 9. roč. streda
17. Príprava na Testovanie I p. u. Kovalčíková 9. roč utorok
18. Príprava na Testovanie II p. u. Kovalčíková 9. roč piatok
19. S číslami hravo (matematika) p. u. Ladomirjaková 8. roč. štvrtok
20. Turistický krúžok I p.u. Bubniaková 5. – 8. roč. sobota
21. Turistický krúžok II p.u. Fabriciová 5. – 8. roč. sobota
22. Plávanie p. u. Vaško 7. – 9. ročník utorok