Pokyny k dištančnej forme vyučovania od 26.10.2020

Počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 v prípade rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva bude vzdelávanie prebiehať dištančnou formou – prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami:

  • prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk,
  • vyučovacie hodiny online s využitím platformy Zoom,
  • prostredníctvom telefonickej komunikácie,
  • prostredníctvom sociálnych sietí,
  •  roznášaním tlačených materiálov.

Učitelia zadávajú žiakom úlohy prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk vo  pracovných dňoch najneskôr do 9.00 hod. v predmetoch podľa rozvrhu hodín dištančného vzdelávania (sem klikni) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:

  • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
  • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
  • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
  • projekty na samostatnú prácu,
  •  iné (video, audio nahrávka a pod.).

Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.

Upraviť formu, obsah a rozsah vzdelávania podľa dotácie hodín v rozvrhu dištančného vzdelávania. Okrem edukačnej činnosti bude obsahom vzdelávania aj zisťovanie úrovne poznatkov žiakov formou úloh, testov, slohových prác, čitateľských denníkov, projektov alebo online skúšania.

Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného hodnotenia alebo klasifikácie známkou. Prihliada na žiakov so ŠVVP. Hodnotiť sa bude príprava, aktivita, komunikácia a získané poznatky a zručnosti žiakov.

Vyučujúci predmetov SJL, ANJ a MAT budú vyučovať aspoň jednu hodinu týždenne aj online prostredníctvom platformy Zoom v rámci rozvrhu hodín dištančného vzdelávania. Učitelia ostatných predmetov podľa uváženia a možností.

Raz v týždni sa uskutoční jedna online triednická hodina. Triedni učitelia budú monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne.

Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, je potrebné kontaktovať a zistiť príčinu.  

V prípade, že žiak nemá prístup k internetu škola zabezpečí papierovú formu zadaných úloh a vedenie školy dohodne spôsob doručenia zadaných úloh žiakovi.

Asistent učiteľa je k dispozícii žiakom, u ktorých vykonáva asistenciu v štandardnom režime v škole cez online platformu Zoom a cez portál www.bezkriedy.sk.

Školský psychológ a školský špeciálny pedagóg si prostredníctvom platformy Zoom vytvorí konzultačné hodiny, počas ktorých je k dispozícii žiakom aj vyučujúcim. Neustále monitoruje situáciu, je k dispozícii pedagógom a žiakom.

Všetci pedagogickí zamestnanci sú povinní každý pracovný deň kontrolovať portál www.zborovna.sk  a sledovať aktualizácie na webovej stránke školy.

Povinnosti žiakov:

Žiaci sú povinní každý deň od  9:00 hod. kontrolovať portál www.bezkriedy.sk  a sledovať aktualizácie na webovej stránke školy.

Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny.

Žiaci sú povinní študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky zadaných úloh a podobne.

Žiaci sú povinní zúčastňovať sa online vyučovacích hodín podľa pokynov vyučujúceho.

V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.

Povinnosti  zákonného zástupcu žiaka (zz):

Z.z. zodpovedá za riadne plnenie úloh dištančného vzdelávania svojho dieťaťa. 

Vopred ospravedlní a zdôvodní neúčasť svojho dieťaťa na online vyučovacej hodine.

Príloha:

Rozvrh hodín dištančného vzdelávania: 

Rozvrh hodín rešpektuje odporúčané vymedzenie indikatívnej týždennej záťaže žiakov a zahŕňa len hlavné vzdelávacie oblasti, ktorými sú:

 • Jazyk a komunikácia – SJL, ANJ, NEJ
 • Matematika a práca s informáciami – MAT, INF
 • Človek a spoločnosť – VLA,DEJ, GEO, OBV
 • Človek a príroda – PVO, PDA, FYZ, CHE, BIO

Obsah komplementárnych vzdelávacích oblastí:

 • Človek a hodnoty – NBV, ETV
 • Človek a svet práce – PCR, THD
 • Umenie a kultúra – HUV, VYV
 • Zdravie a pohyb – TSV

sa využíva ako doplnkové aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže v rámci dištančného vzdelávania, prípadne sa môže integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí.

Rozvrh hodín:

Dodatkom bol upravený rozvrh hodín nasledovne:

Rozvrh hodín: súbor v exceli: sem klikni, pdf súbor: sem klikni

Comments are closed.