Zoznam záujmových útvarov

nájdete na tomto odkaze: sem klikni

Výchovný poradca

Činnosť výchovnej poradkyne, termíny testovaní ( piatacké, deviatacké), termíny prijímacích pohovorov na stredné školy, zoznamy rôznych stredných škôl, nájdete na tomto odkaze: sem klikni

Informácia k dotácii na stravovanie

Viac sa dozviete tu: sem klikni

Čestné vyhlásenie: sem klikni

OZNAM – samostesty

Vážení rodičia,

na základe informácií z Okresného úradu Košice, odboru školstva, ktorý je poverený distribúciou antigénových samostestov na školy vo svojej pôsobnosti, Vám oznamujeme, že v súvislosti s technickými obmedzeniami sa termín preberania antigénových samotestov školami presúva na neskorší, zatiaľ bližšie neurčený.
Z toho dôvodu sa presúva aj termín prevzatia samotestov zákonnými zástupcami na našej škole /pôvodne určený od 2.9.2021/. O novom termíne Vás budeme informovať.

Riaditeľstvo ZŠ
 

OZNAM

Príloha č.1: sem klikni

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny v ZŠ, Pionierska 33, Čaňa pre školský rok 2021/2022

  • Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu sa riadi školským semaforom, zverejnený na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
  • Vstup cudzím osobám do budovy školy je možný len po predložení písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti. Žiaka prvého ročníka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
  • Pri vstupe do budovy školy si všetci vydezinfikujú ruky. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest.

 2.9.2021 – slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Pokračuj v čítaní

Samotesty

Vážení rodičia,

v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov MŠVVaŠ SR odporúča žiakom testovanie na Covid-19  domácimi antigénovými samotestami.

Zisťovanie záujmu sa bude realizovať za každého žiaka zvlášť na https://moja.skolanawebe.sk/skola/cana cez rodičovské konto alebo nahlásením cez http://www.bezkriedy.sk  triednej učiteľke, prípadne telefonicky, SMS správou triednej učiteľke najneskôr do 26.8.2021 do 8:00 hod. Prihlásenie po tomto termíne nebude akceptované. Pokračuj v čítaní

NÁRODNÝ PROJEKT Pomáhajúce profesie II

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie školských výsledkov žiakov so ŠVVP, odstránenie zaostávania a zlyhávania žiakov v učení, ktoré sa odráža aj v ich prístupe k školským povinnostiam, v ich celkovej pasivite a neskôr aj v negatívnych prejavoch v správaní. Prostredníctvom zachovania pracovných miest asistentov učiteľa a inkluzívneho tímu naďalej vytvárať podmienky na vzdelávanie týchto žiakov tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

odkaz: https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

IT Fitness test 2021

Aj tento školský rok 2020/2021 si mali žiaci druhého stupňa možnosť  otestovať svoje základné IT znalostí a zručností v najväčšom IT teste národa IT FITNESS TEST 2021.

Celý test pozostával z 20 otázok v 5 oblastiach: Pokračuj v čítaní

English STAR

I v tomto šk. roku 2020/2021 sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku English STAR. Testovanie prebehlo dňa 17. júna 2021 počas jednej vyučovacej hodiny formou písomných testov a zapojilo sa do neho 23 žiakov 5. – 8. ročníka. Pokračuj v čítaní

Letné prázdniny

Prajeme všetkým žiakom, pedagógom a pracovníkom školy príjemné prežitie letných prázdnin a úspešný návrat do školy v novom školskom roku 2021/2022.

Letné prázdniny : 1. júl 2021 – 31. august 2021. Slávnostné otvorenie šk. roku 2021/2022 bude vo štvrtok  2. septembra 2021 o 8:30 hod.

Letná škola sa bude konať v termíne od 9. do 13. augusta 2021.

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa

Organizácia posledných troch dní v šk. roku 2020/2021

28.6. 2021– odovzdávanie učebníc – za stratené a poškodené knihy treba zaplatiť finančnú náhradu podľa cenníka učebníc /sumu sa dozviete od triednych učiteľov/

29.6.2021 – preberanie učebníc pre nasledujúci školský rok Pokračuj v čítaní