2018/2019

Prvé stretnutie Školského parlamentu v novom školskom roku, viac info TU.

Plán práce Školského parlamentu v novom školskom roku, viac info TU.

 

obr.1Snahou školského parlamentu je docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení podujatia. Naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života. Zástupcovia každej triedy sa aktívne zúčastňujú na chode školy, organizujú rôzne akcie.

Poslanie parlamentu

 Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vyučovacích problémov, navrhovanieobr.2 opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, rozhlasové relácie nielen k rôznym akciám školy, ale aj k aktuálnym svetovým a medzinárodným dňom, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, riešenie prípadných priestupkov žiakov voči školskému poriadku. Prijímanie opatrení na zlepšenie výchovných činností na škole, zavádzanie prvkov demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovanie vzájomných nedorozumení a predchádzanie týmto nedorozumeniam.

 Základné ustanovenia školského parlamentu:

1. Školský parlament je zložený zo zástupcov žiakov tried 5. až 9. ročníka ZŠ.

2. Členovia školského parlamentu sú volení svojimi spolužiakmi na začiatku školského roka. Svoju funkciu zastávajú v príslušnom školskom roku, v prípade nutnosti môžu byť nadpolovičnou väčšinou svojich spolužiakov odvolaní a na ich miesto bude zvolený iný triedny zástupca.

3. Zvolený člen je povinný zúčastňovať sa na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach školského parlamentu, v prípade nutnosti sa ospravedlniť a zabezpečiť za seba náhradu.

4. Všetci členovia školského parlamentu majú rovnoprávne postavenie, v prípade hlasovania platí 1 člen = 1 hlas. Prítomní dospelí hlasovacie právo nemajú.

5. Žiaci si volia spomedzi seba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa parlamentu.

6. Predseda, podpredseda a zapisovateľ tvoria trojčlenné predsedníctvo parlamentu. Čestným členom predsedníctva je riaditeľka školy.

7. V prípade rovnosti hlasov má predseda parlamentu právo dvoch hlasov.

8. Parlament zasadá 1x za mesiac.

9. Každý člen školského parlamentu má za povinnosť informovať svojich spolužiakov o priebehu zasadnutí, o prediskutovaných problémoch a rozhodnutiach, ku ktorým došiel školský parlament.

10. Rozhodnutia školského parlamentu sú pre všetkých žiakov školy záväzné.

11. Školský parlament nebude zasahovať do školských záležitostí, o ktorých rozhoduje výlučne riaditeľka školy.

Členovia parlamentu v šk. roku 2015/2016:

5.A Katarína Pašková
5.B Andrej Tóth
5.C Natália Andejkovičová
6.A Nikol Lebidková
6.B Branislav Haluška
6.C Ľubomír Juhás
7.A Tomáš Zentko
7.B Denisa Bindová
8.A Lukáš Slota
8.B Viktória Barnová
8.C Adam Máťaš
9.B Matúš Majorovič
9.C Sebastián Ivan

Plán práce Školského parlamentu: TU

Vianočné posedenie:

Tvorba jarnej nástenky:

1. stretnutie Školského parlamentu v šk. roku 2015/2016

webIMG_0041Dňa 7.10.2015 sa uskutočnilo v tomto školskom roku prvé stretnutie Školského parlamentu. Predsedovia tried si zvolili predsedu Školského parlamentu Tomáša Zentka a podpredsedu Ľubomíra Juhása.

Následne sme, hlavne nových členov, oboznámili s poslaním parlamentu a jeho základnými ustanoveniami.

web-IMG_0037Dôležitým bodom programu bolo oboznámenie žiakov o zapojení sa našej školy do programu Škola priateľská k deťom. Prešli sme si kritéria na získanie titulu Škola priateľská k deťom a úlohy na jednotlivé mesiace.

Na záver sme si urobili spoločnú fotografiu a išli vyzdobiť chodbu našej školy na pripravovanú akciu „Noc strašidiel“.

Diplom za pomoc a podporu počas Vianočnej zbierky UNICEF:

diplom-parlament

 Školský parlament