Elokované pracovisko v Čani patrí pod ZUŠ Valaliky, Kostolná 10, ktorá počas 40-tich rokov prešla rôznymi zmenami a menila aj miesto svojho pôsobenia.

Základná umelecká škola vznikla v roku 1975 v obci Ždaňa, ktorej prvou pani riaditeľkou bola Mária Kissová ( 1975-1984 ) a doposiaľ vyučuje hudobnú náuku a spev v Čani. V rokoch 1984-1994 bol jej riaditeľom pán Vincent Svat a od roku 1994 prevzala funkciu riaditeľky pani Darina Gazsiová, ktorá súčasne vyučuje aj hru na akordeóne.

V roku 1987 sa vytvorila elokovaná klavírna trieda v Čani ( prvé priestory v MŠ, neskôr presťahovaná do ZŠ), ktorá poskytuje umelecké vzdelanie, čím vytvára dobrú umeleckú základňu pre kultúrny život a zároveň ho plnohodnotne ovplyvňuje. Výchova a vzdelávanie mladých talentov má pozitívny dopad na spoločenské dianie v obci Čaňa a vo veľkej miere sa podieľa na formovaní a rozvoji miestnej kultúry.

Počas 35-ročného pôsobenia p. uč. Zavadskej ukončilo štúdium v jej klavírnej triede množstvo absolventov, ktorí sa uplatnili v rôznych ľudových súboroch, kapelách, ako kantori v kostoloch, a niektorí po absolvovaní konzervatória a vysokej školy pedagogickej pôsobia ako učitelia MŠ, ZŠ, alebo v kultúrnych ustanovizniach.

V súčasnosti vyučujúca pôsobí v priestoroch ZŠ v Čani, kde vyučuje hru na klavíri, a zároveň oboznamuje žiakov so základmi keyboardovej a organovej hry. Podľa schopnosti a zručnosti sa žiaci orientujú na klasickú, populárnu, rockovú, jazzovú a ľudovú hudbu.

Zároveň sa teší dobrej spolupráci s vedením tejto školy a podpore rodičov jej žiakov.

Výsledky žiakov ZŠ Čaňa klavírnej triedy v školských súťažiach v školskom roku 2015/2016:

Školská súťaž – Kysak :

  • 2. roč./1. časti : Alexandra Korineková – striebro, Klaudia Kmecová – bronz, Alexandra Blašková – bronz
  • 3. roč./1. časti : Emma Ivanová – striebro, Nikola Dudríková – bronz, Sebastián Mušinský – bronz,
  • 4. roč./1. časti : Nela Kmecová – zlato, Laura Sročenská – bronz

Školská súťaž : Slanec

  • 1.ročník/ 2. časti : Kristína Rišková – zlato, Anka Jacková – striebro ( Školských súťaži sa zúčastnili žiaci z deviatich elokovaných pracovísk )

 Nadregionálna súťaž Rožňava :

  • 1.ročník : Alexandra Korineková – zlato
  • 3. ročník : Emma Ivanová – striebro
  • 4. ročník : Nela Kmecová – zlato

Celoslovenská súťaž – Bojnice : I. kategória ( 1.-4.roč.)

  •  Alexandra Korineková – zlato
  •  Emma Ivanová – striebro
  • Nela Kmecová – zlato

Klavírna trieda p. Zavadskej je súčasťou Základnej umeleckej školy vo Valalikoch, ktorá v minulom školskom roku oslávila 40. výročie svojho vzniku. Jej pedagógovia tu zanechali kus svojho života a srdca. Profesionálny pedagóg, ktorý umením žije, učí aj svojich žiakov objavovať niečo krásne a zmysluplné, a to je aj prípad učiteľky elokovanej triedy v Čani.

Soňa Zavadská, DiS.art.