Školu v súčasnosti navštevuje 620 žiakov rozdelených do 29 tried a ich výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 47 pedagogických pracovníkov a 15 hospodárskych pracovníkov.

V škole je desať odborných učební na vyučovanie fyziky, chémie, prírodopisu, dejepisu, tri učebne informatiky a jedna jazyková, učebňa na výtvarnú výchovu a technické práce. Súčasťou školy je aj školská jedáleň, 2 telocvične, 1 gymnastickú miestnosť, plaváreň, v exteriéri školy sú to 3 ihriská, bežecká dráha, tenisové kurty a Školský klub detí. Jeho činnosť nadväzuje na výchovno- vzdelávaciu prácu školy. Prevažuje v nej oddychovo-zábavná činnosť a hry, napr. čítanie, počúvanie rozprávok, kreslenie, hry s hračkami, návšteva knižnice…

V súčasnom období sa žiaci školy v plnom rozsahu venujú výučbe cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský jazyk). Žiaci sú pri vyučovaní cudzieho jazyka v skupinách s maximálnym počtom 15 žiakov. Na škole je realizovaný variant učebných plánov s rozšíreným vyučovaním jazykov. Na prvom stupni sú uplatňované učebné plány ISCED 1 pre 1. – 4. ročník. Na druhom stupni sú uplatňované učebné plány ISCED 2 pre 5. – 9. ročník. V rámci skvalitnenia vyučovania sa priebežne zriaďujú triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania. Sme zapojení do experimentu MŠ SR na overovanie prípravného ročníka (tzv. nultý ročník), s ktorým máme niekoľkoročné skúsenosti. Pre I. E sú uplatňované učebné plány UP pre nultý ročník.

Na druhom stupni sa vyučujú predmety ako slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký a ruský jazyk( ako druhý cudzí jazyk od 5. ročníka), matematika, dejepis, prírodopis-biológia, zemepis-geografia, informatika, fyzika(od 6. ročníka), chémia(od 7. ročníka), mediálna výchova(v 5. a v 8. ročníku) a predmety zamerané na výchovu telesná, hudobná, občianska, technická a výtvarná výchova. Ďalej žiaci si povinne volia predmet etická alebo náboženská výchova. Všetky tieto predmety sú klasifikované.

Škola v súčasnej dobe poskytuje mnoho možností kultúrneho a športového vyžitia. Krúžky ako strelecký, futbalový, florbalový, stolnotenisový, tenisový, volejbalový, bedmintonový, plavecký, tanečný, dramatický, modelársky, výpočtovej techniky a mnohé ďalšie poskytujú možnosť uplatnenia pre každého žiaka. To svedčí o tom, že Základná škola v Čani poskytuje vzdelanie na vysokej úrovni a že pedagogický kolektív je výborne pripravený zvládnuť náročné úlohy, ktoré sa vyžadujú pri vzdelávaní žiakov.

Základná škola v Čani dnes patrí nielen v našej obci, ale aj v širšom okolí k inštitúciám s výborným kreditom, k inštitúciám, ktoré ovplyvňujú a podstatným spôsobom sa podieľajú na živote v obci.