Dôležitý OZNAM – Aktualizácia k 27.3.2023


S účinnosťou od 1. mája 2023 bude poskytovaná dotácia na stravu pre VŠETKÝCH žiakov, ktorí navštevujú základnú školu, ktorých zákonní zástupcovia o dotáciu písomne požiadajú.
Žiaci, ktorí SÚ v súčasnosti stravníkmi školskej jedálne odovzdajú triednym učiteľom v termíne do 15.4.2023 vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú žiadosť o poskytnutie dotácie – príloha 1.

Žiaci, ktorí v súčasnosti NIE SÚ stravníkmi školskej jedálne odovzdajú triednym učiteľom v termíne do 15.4.2023 vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú žiadosť o poskytnutie dotácie – príloha 1 a zápisný lístok stravníka – príloha 2.

Režijné náklady pre žiakov ZŠ sú určené VZN Obce Čaňa č.3/2022 vo výške 3 € na mesiac za stravníka.
Úhradu režijných nákladov za mesiac máj a jún vo výške 6 € je potrebné uhradiť prevodom na účet č.: SK 17 0200 0000 0017 8730 5151 (prípadne poštovou poukážkou) najneskôr do 24.04.2023.

Žiadame všetkých rodičov, aby pri úhradách za stravu a réžiu ZADÁVALI do poznámky pre príjemcu AJ TRIEDU ŽIAKA kvôli správnej identifikácii platby.

Žiadame zákonných zástupcov dieťaťa, ktorých dieťa vyžaduje OSOBITNÉ stravovanie, aby vyplnili prihlášku na osobitné stravovanie žiaka a pridali aj DOKLAD, ktorý podľa posúdenia ošetrujúceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore určil diagnózu, ktorá si vyžaduje osobitné stravovanie (túto prihlášku dostanete od vedúcej školskej jedálne len na VYŽIADANIE).


Pokyny pre stravníkov v školskej jedálni – všeobecné pokyny

Prevádzka: Jedáleň sa nachádza v budove ZŠ Čaňa ul . Pionierska 33

Telefónny kontakt : 0904/024342, 055/ 6999 432

Zápisný lístok stravníka – každý žiak  školy, ktorý má záujem o stravovanie, musí mať vypísaný a podpísaný Zápisný lístok stravníka pre daný školský rok, ktorý je nutné odovzdať VŠJ do konca júna bežného roka.  Nový žiak školy sa môže prihlásiť na stravu po vypísaní Zápisného lístka a uhradení stravy na mesiac vopred. Bez vyplneného Zápisného lístka nebude strava žiakovi vydaná.

Zamestnanci a cudzí stravníci sa prihlasujú na stravu svojim podpisom na Zápisnom hárku stravníka na každý školský rok.

Všetci stravníci /žiaci, zamestnanci, cudzí stravníci/ sú na stravu prihlásení počas celého školského roka /okrem riadnych alebo mimoriadnych prázdnin/.

Výdaj stravy – harmonogram stravovania

 • ZŠ žiaci I. stupeň, pedagogickí zamestnanci, ŠKD  – výdajné okienko  č.1 od 11:30 do 13:00 hod.
 • ZŠ žiaci II. stupeň, pedagogickí zamestnanci podľa  jednotlivých rozvrhov – výdajné okienko č.2 od 12:00 do 13:50 hod.
 • Cudzí stravníci – odovzdávanie cez určený odberový východ z priestorov kuchyne od 11:30 do 12:00 hod.
 • Zamestnanci v administratíve, prevádzkoví  zamestnanci, školník, strojník, upratovačky výdajné okienko č.2 od 12:00 do 12:30 hod.

Úhrada stravného

Školská jedáleň je v 1. Finančnom pásme . Príspevok na jedno jedlo, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je vo výške nákladov na nákup potravín podľa stanoveného FP a výška réžie je 3,00€/mesiac. Zamestnanci a cudzí stravníci uhrádzajú za jedno jedlo náklady na nákup potravín podľa FP  a výšku režijných nákladov 1,90€/deň spojených s prípravou jedla.

Úhrada za stravu sa vykonáva: poštovou poukážkou, ale preferuje sa úhrada bezhotovostná na Stravovací účet  školy SK 17 0200 0000 0017 8730  51 51   mesiac vopred, do 10.dňa v mesiaci. Platbu za stravné je možné nastaviť aj trvalým príkazom  a to od septembra – júna bežného roka  ,preplatky na stravnom budú zúčtované v mesiaci júl/august bežného roka na účet zákonného zástupcu alebo ak žiak prechádza do vyššieho ročníka, je možné túto sumu preniesť na ďalší školský rok na mesiac september a konečné zúčtovanie bude na konci deviateho ročníka.

Príklad :

žiak I. stupeň 1,30€ x 20 dní = 26,00 € /na jeden mesiac +3,00€ paušál réžia/mesiac

žiak II. stupeň 1,50€ x 20 dní = 30,00 € /na jeden mesiac +3,00€ paušál réžia/mesiac

V poštovej poukážke budú zahrnuté obe platby stravné a réžia na mesiac vopred.

Pri platbe bankovým prevodom je nutné do správy pre prijímateľa uviesť /meno, priezvisko a triedu žiaka – zamestnanca/  Variabilný symbol bude pridelený vedúcou ŠJ na prvom šeku t.j. v septembri na nový školský rok.

V prípade, že cena stravného sa navýši všetci stravníci budú o tom včas informovaní.

 Dôležité informácie o Dotáciách sa  dozviete na stránke: www.upsvar.sk  Dotácie pre deti na stravu a školské potreby – ÚPSVaR

Odhlasovanie zo stravy

Odhlásiť sa z obedov v prípade neprítomnosti je potrebné 24 hodín vopred, v prípade ochorenia, alebo návštevy lekára je možné sa odhlásiť  do 8,00 hodiny ráno  na telefónnom čísle 055/ 6999 432 , kde treba uviesť meno žiaka, triedu a počet dní na odhlásenie . Prosím rodičov, aby odhlasovali svoje deti osobne alebo telefonicky u vedúcej ŠJ a neprenechávali to na učiteľov, ktorí nie sú povinní žiakov odhlasovať.   

Prvý deň neprítomnosti žiaka  z dôvodu choroby, je možné si prísť prevziať obed v čase od 13,30-13,45 hod. cez určený odberový východ z priestorov kuchyne, ktorý bude vydaný v jednorazovom obale .

V prípade, ukončenia odoberania stravy z dôvodu ukončenia výchovno-vzdelávacieho procesu, presunom na inú školu alebo z iných dôvodov je /zákonný zástupca/ žiaka povinný vypísať Odhlášku zo stravovania a odovzdať podpísanú vedúcej ŠJ.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania

Časová štruktúra jedálnych lístkov

V rámci 5 stravovacích dní v jednozmennom stravovaní by mal jedálny lístok obsahovať :

 • 2x hlavné jedlá s mäsovým pokrmom
 • 1x hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom / znížená dávka mäsa/
 • 2x odľahčovacie jedlá /1x s múčnym a 1x so zeleninovým pokrmom/

Obsahová štruktúra pokrmov

 • Pokrmy z mäsa sú pripravované z mäsa jatočných zvierat, hydiny a rýb s plnou hmotnosťou pre vekové skupiny
 • Pokrmy so zníženou dávkou mäsa, sú zmesi mäsa s ryžou, mletými varenými sójovými bôbmi alebo drviny, ovsených vločiek, zemiakov a pod.
 • Pokrmy zeleninové sú pripravované s použitím zeleniny, strukovín a obilnín.
  Múčne pokrmy sú pripravované s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a pod.

Všeobecné zásady

 • Prívarky sa odporúča zaraďovať 2x do mesiaca s využitím hlavne strukovín.
 • Múčna príloha /knedľa, cestoviny, halušky/ má byť iba raz do týždňa.
 • Zemiaky majú byť na jedálnom lístku 2x-3x v týždni.
 • Zelenina má byť na jedálnom lístku denne vo forme šalátov 2x a 1x ako zeleninová obloha k jedlu.
 • Ryby podávame 1x v týždni.
 • Obilniny – krúpy, ovsené vločky, pohánku, proso, kukuricu uprednostňujeme pred ryžou a majú byť aspoň 1x v týždni.
 • Múčnik ako súčasť obeda sa môže podávať 1x v týždni.
 • Nápoje za obedom /voda, sódová voda, minerálne vody, nesladený tmavý a ovocný čaj/. Obmedzovať sladené malinovky  a kolové nápoje.
 • Ovocie zaraďujeme denne, ak nám to povolí finančný limit na nákup potravín.
 • Dodržiavame predpísané množstvo živín, minerálnych látok a vitamínov, pestrosť pri výbere surovín, striedame technologické postupy pri príprave pokrmov. Uprednostňujeme varenie, dusenie a zapekanie. Striedame pokrmy sýte a ľahko stráviteľné. 

Zamestnanci Školskej jedálne

Vedúca  :                                                Alena Semanová

Hlavná kuchárka:                              Alena Krupášová

Kuchárky:                                             Šavelová Alžbeta

                                                                  Jaczková Dana

                                                                  Dudríková Gabriela

Pomocné sily:                                      Lukáčová Iveta

                                                                  Hudová Monika

                                                                  Bittóová Lucia 

                                                                     Kállaiová Martina

Kolektív Školskej jedálne želá všetkým stravníkom – DOBRÚ CHUŤ!

Prílohy: 

Zápisný lístok stravníka pre šk. rok 2022/2023: sem klikni

Odhláška stravníka: sem klikni

Dotácie – pokyny pre šk. rok 2022/2023: sem klikni