Začiatok rannej družiny je 6.9.2022!

Činnosť ranného klubu detí je od 6:15 do 7:45 hod. Školský klub detí je otvorený od 10:30 do 17:00.

Školský klub je základným článkom výchovy mimo vyučovania. V dňoch školského vyučovania tvorí medzistupeň medzi vyučovaním a výchovou v rodine.

Školský klub je súčasťou Základnej školy v Čani a svojou činnosťou nadväzuje na školský vzdelávací program tejto školy. Svojou činnosťou motivuje, podporuje a vedie deti k všestrannému rozvoju osobnosti, najmä zmysluplnému využívaniu voľného času a to širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí a s profesionálnym prístupom.

V rámci výchovno –vzdelávacej činnosti ponúka rôzne programy, v ktorých  sa prelínajú všetky zložky- rekreačné, sebavzdelávacie aj záujmové činnosti. Záujmová činnosť je doplnená ponukou záujmových krúžkov CVČ pri Základnej škole, Pionierska 33, Čaňa, vedených pedagógmi školy.

V našom klube sa snažíme:

 • poskytnúť priestor pre oddych a rekreáciu,
 • vytvárať podmienky pre kvalitnú prípravu na vyučovanie,
 • podporovať detí v tvorivosti a realizácií sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú,
 • učiť deti aktívne oddychovať,
 • dostatočne dbať o dozrievajúcu osobnostnú štruktúru dieťaťa.
Školský klub detí je otvorený od 10:30 do 17:00. Tak isto ZŠ prevádzkuje aj ranný klub detí od 6:15 hod. do 7:45 hod.

Materiálno-technické a priestorové podmienky ŠKD

 • školský klub detí sídli v priestoroch základnej školy, činnosť prebieha po skončení vyučovania v oddeleniach /pre 1. a 2. ročník/ a v triedach /3. a 4. ročník/,
 • nábytok v oddeleniach je vhodný, je rozmiestnený tak, aby vyhovoval individuálnej aj skupinovej práci,
 • oddelenia sú vybavené odpočinkovými kobercami,
 • v každom oddelení sú hračky, spoločenské hry, didaktické pomôcky a športový materiál, ktoré sú pravidelne (1x ročne) dopĺňané,
 • na rekreačné a športové aktivity využívame priestory školského ihriska a telocvične,
 • pri vzdelávacích aktivitách využívame počítačové učebne školy a školskú knižnicu.

V školskom roku 2022/2023 má náš školský klub detí 6 oddelení, ktoré navštevujú deti podľa tried:

 Personálne obsadenie ŠKD: 

 1. oddelenie: Emília Ruščáková – SOVIČKY ( 1.A+1.C)       
 2. oddelenie: Henrieta Marcinová – VČIELKY ( 1.B+2.A)
 3. oddelenie: Margita Nevelöš – MOTÝLE ( 1.D+2.B)
 4. oddelenie: Alena Dirová – MRAVCE ( 2.C+3.C)
 5. oddelenie: Kristína Vadasz – ŽABKY  ( 3.A+3.B.+4.A)
 6. oddelenie: Otília Palovičová – LIENKY ( 4.A+4.B+4.C)

Prílohy:

Vnútorný poriadok ŠKD(pdf súbor): sem klikni

Základné údaje o ŠKD(pdf súbor): sem klikni

Plán práce ŠKD pre šk. rok 2021/2022(pdf súbor): sem klikni

Zápisný lístok žiaka(pdf súbor): sem klikni

Organizačný poriadok: sem klikni

 

Marec mesiac knihy. Oddelenie lienky navštívilo školskú knižnicu, kde si vyskúšali rôzne aktivity s knihami. Zahrali si divadlo, dramatizovali rozprávku „Ako dedko ťahal repu.“

Fašiangy, Turíce, karneval príde… Deti v oddelení motýle sa poctivo pripravovali na karneval.