Zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2022/2023

Dátum a čas konania zápisu:   

utorok 12.4.2022 od 14,00 hod. do 18,00 hod.

streda 13.4.2022 od 14,00 hod. do 18,00 hod.

Zapisujú sa všetky deti narodené od 1.9.2015 do 31.08.2016 aj deti, ktoré v školskom roku 2021/2022  pokračovali v predprimárnom vzdelávaní.

Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2022/2023  do 1. ročníka  na našej ZŠ, vyplňte formulár elektronickej  prihlášky(klikni na ňu):

  

V deň zápisu Vám po kontrole údajov predložíme  vytlačenú prihlášku na podpis. Ak rodič nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku z domu, vyplní ju priamo na zápise.

Pri zápise žiaka do 1. ročníka sa vyžaduje prítomnosť oboch zákonných zástupcov dieťaťa (osoby uvedené v rodnom liste dieťaťa), ktorých totožnosť sa overuje na základe občianskeho preukazu. Výnimka nastáva:

 1. SPLNOMOCNENIE – jeden zákonný zástupca splnomocní druhého na právne úkony, ku ktorým dochádza v súvislosti so zápisom dieťaťa do 1. ročníka. Splnomocnenie nemusí byť notársky overené – splnomocnenie v prílohe. Zákonní zástupcovia dieťaťa nemôžu splnomocniť tretiu osobu! (stará mama, strýko, dospelé dieťa a pod.)
 2. ROZVOD – zákonný zástupca dieťaťa predloží kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv.
 3. VÝŽIVNÉ – ak zákonný zástupcovia dieťaťa neboli zosobášení a nepodieľajú sa na spoločnej výchove dieťaťa, zákonný zástupca, ktorý žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, predloží kópiu rozhodnutia súdu o určení výživného, z ktorého je zrejmé, komu je dieťa zverené do výchovy.
 4. ÚMRTIE – zákonný zástupca dieťaťa predloží kópiu úmrtného listu druhého zákonného zástupcu dieťaťa.
 5. RODNÝ LIST – ak na rodnom liste dieťaťa nie je uvedený otec, – matka predloží kópiu rodného listu dieťaťa
 6. ZVERENIE DIEŤAŤA DO VÝCHOVY – opatrovník predloží kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv
 7. VÝKON TRESTU – kópia rozhodnutia súdu o dočasnom pozbavení rodičovských práv počas výkonu trestu v prípade, ak bolo tak súdom rozhodnuté.

Na zápis dieťaťa do prvého ročníka je potrebné priniesť:

 1. kópiu rodného listu dieťaťa,
 2. občianske preukazy zákonných zástupcov,
 3. doklad zdôvodňujúci neprítomnosť druhého ZZ,
 4. správy z vyšetrenia v CPPPaP, CŠPP.

Budúcim prvákom škola nakupuje za zvýhodnenú cenu základné pracovné zošity. Sumu 20 € je potrebné uhradiť na účet Združenia rodičov, číslo: SK97 0900 0000 0004 4009 6472 alebo uhradiť v hotovosti pri prezenčnom zápise.

Príloha: splnomocnenie – sem klikni

Na škole ponúkame:

 • Vyučovanie cudzích jazykov a práca s IKT od 1. ročníka.
 • Vyučovanie plávania v rámci telesnej výchovy od 2. ročníka.
 • Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – možnosť vzdelávania formou individuálnej integrácie. Na škole pracujú školskí špeciálni pedagógovia a asistenti učiteľa.
 • Rodičia môžu komunikovať so školou aj prostredníctvom internetovej žiackej knižky.
 • Škola má 2 telocvične, baletnú miestnosť, plaváreň a športový areál.
 • Školský klub detí – ranný klub – o deti je postarané od 6.30 hod. až do začiatku vyučovania. V popoludňajších hodinách možnosť využívania ŠKD až do 16.30 hod. ŠKD je vybavený počítačmi, TV, DVD, k dispozícii sú telocvične, v letnom období sa využíva športový areál.
 • Centrum voľného času pri ZŠ ponúka činnosť v záujmových útvaroch rôzneho zamerania.
 • Na škole je elokované pracovisko ZUŠ Valaliky, kde sa môžu žiaci vzdelávať v štyroch odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a dramatickom.
 • V priestoroch školy tiež pracuje Súkromná základná škola Vladimíra Železňáka v dvoch odboroch: multimediálnom a speváckom.
 • Žiakom s trvalým pobytom v  obciach Geča a Gyňov sa polročne prepláca cestovné.
 • Denne je otvorený školský bufet.
 • Na škole pracuje školský stomatológ.

Tešíme sa na Vás

Ďalšie informácie na http://www.zscana.skalebo na tel. čísle 055/6999128 u p. Žoldakovej.

 Mgr. Zuzana Bruncová, riaditeľka školy