Plán organizačného zabezpečenia ŠvP – Liptovský Ján

 1. Vysielajúca škola: ZŠ Čaňa, Pionierka 33, Čaňa
 2. Miesto pobytu: Liptovský Ján, hotel Avena Relax
 3. Termín: 06.06.2022 – 10.06.2022
 4. Pedagogický vedúci ŠvP: Mgr. Martina Nadzon Gergeľová
 5. Počet žiakov:       42 žiakov      IV.A, IV.B a IV.C triedy
 6. Pedagógovia:       Mgr. Nadzon Gergeľová Martina, Mgr. Mitróová Jana, Mgr. Molnárová Valéria
 7. Zdravotník: Dominika Hricišinová – Ivanová
 8. Asistent pedagógov: Mgr. Miriam Havrišáková
 9. Počet účastníkov: 47
 10. Poučenie žiakov: Žiaci dostali informácie o pobyte a boli poučení o správaní a bezpečnosti v ŠvP triednymi učiteľkami  na triednických hodinách.
 11. Spôsob dopravy: autobusová
 12. Odchod: 6.6.2022           8:30 h parkovisko ZŠ v Čani, príchod do hotela cca: 11.30 h
 13. Predpokladaný návrat:  10.6.2022  – 14.30 h parkovisko ZŠ v Čani
 14. Finančná úhrada: Strava, ubytovanie, zdravotník,  asistent, doprava tam a späť, bazén Hotel Alexandra, Mini park Slovensko, Mincovníčkovo, Stanišovská jaskyňa, Vyhliadková veža, v hodnote 150 eur bude uhradený nasledovne:

 • Záloha 50 eur
 • doplatok 100 eur, štátny príspevok
 • vstupy
 • odmeny
 • pomôcky na vyučovanie v ŠvP
 1. Organizácia odchodu: Prezentáciu žiakov pri nástupe do ŠvP urobia triedni učitelia. Vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti, o náhrade škody, spôsobenej dieťaťom počas ŠvP,  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od detského lekára, preukazy zdravotnej poisťovne, vyzbierajú triedny učitelia pred odchodom do ŠvP. Bez týchto potvrdení nie je možné zobrať žiaka do ŠVP. Žiaci musia byť v deň odchodu zdraví, bez príznakov ochorenia (malátnosť, nachladenie, kožné vyrážky).
 1. Vychádzky a popoludňajšia činnosť Vychádzky a popoludňajšia činnosť sa organizujú v zmysle Plánu  výchovno‑vzdelávacej činnosti. Pedagogickí pracovníci dodržiavajú  všetky ustanovenia pokynov o ochrane zdravia detí i seba. Žiaci sú  povinní chrániť prírodu, neznečisťovať ju odpadkami, správať sa  ticho, nepoužívať oheň a predchádzať úrazom. Pedagogickí pracovníci  pred odchodom zo zariadenia skontrolujú oblečenie a obutie žiakov. Pred vychádzkami je potrebné oboznámiť žiakov s plánovanou  trasou a vopred upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré sa môže po ceste  vyskytnúť.
 2. Ubytovanie: Žiaci budú ubytovaní v troj – posteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Denne bude kontrolovaný a bodovaný poriadok na izbách zdravotníkom a službou dňa.
 1. Stravovanie: Strava sa bude podávať v jedálni 5 x denne. Za organizáciu a výchovný  proces zodpovedá službukonajúci pedagóg a zdravotník. Každý deň budú v  jedálni poverení žiaci službou, službukonajúci pedagóg hodnotí  správanie žiakov v jedálni. 
 2. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov: Účastníci pobytu sú povinní vykonať všetky opatrenia na zamedzenie  poškodenia zdravia a zachovania bezpečnosti počas vyučovania, v  mimoškolskej činnosti a na vychádzkach mimo areálu. Žiaci sú povinní každý úraz i príznaky ochorenia hlásiť zdravotníkovi. Dozor pri  sprchovaní zabezpečuje triedny učiteľ  spolu so  zdravotníkom denne.  Po príchode zdravotník vykoná zdravotnícky filter. 
 3. Ochrana spoločného a osobného majetku: Žiaci sú povinní chrániť zariadenie a vybavenie zariadenia. V prípade úmyselného poškodenia alebo poškodenia z nedbanlivosti je  povinný škodu uhradiť zákonný zástupca žiaka. Žiakom nie je dovolené svojvoľne otvárať okná a vychádzať na balkón! Izby sa vetrajú  v čase vyučovania v prítomnosti služby dňa, ktorá kontroluje čistotu  a poriadok. Za kontrolu uzatvárania okien zodpovedá zdravotníčka  a nočná služba. Zodpovednosť za majetok školy prinesený so sebou zodpovedajú  triedny učitelia. Cenné osobné veci si žiaci berú na vlastnú zodpovednosť – okrem iného aj mobily, či tablety.

Vypracovala: Mgr. Martina Nadzon Gergeľová                              

Schválila:  Mgr. Bruncová  Zuzana, riaditeľka školy

   V Čani 1.6.2022

Comments are closed.