Výchovný poradca

RNDr. Monika Szelesová

    • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov,
    • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou,
    • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:
  1. informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ.
  2. usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu.
  3. informuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
  4. umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)

Konzultačné hodiny: vo štvrtok od 11:00 do 14:00 alebo po dohovore na t. č. 055/6999128
email:
vporadca@zscana.sk

 Pre rodičov a žiakov 9. ročníka:

Jedna z kľúčových úloh výchovného poradcu je profesijná orientácia žiakov na SŠ – začína sa v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov – oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy. Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Michalovciach. Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku roku monitorujeme záujem žiakov na SŠ. V mesiacoch november a február sa posielajú nové zbery záujmov žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Michalovciach. Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole.

Pre ľahšie rozhodnutie pozýva naša škola zástupcov okolitých stredných škôl – termín: október– december.

  Testovanie 9

termín 21. marec 2018 (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika

– náhradný termín 5. apríl 2018 (štvrtok)

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018(štvrtok).

 zmena: výsledky z testovania nebudú uvedené v prihláške na strednú školu, stredná škola si ich sťahuje sama cez portál pre svojich budúcich žiakov

info: www.nucem.sk

 Prijímacie pohovory

do 20.2.2018: Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2018: Riaditeľstvo ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 10.4.2018: Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

21.3.2018: Testovanie 9 žiakov deviatych ročníkov ZŠ

do 20.4.2017: Riaditeľstvo ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

5.4.2018Testovanie 9 žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín.

do 20.4.2017: Riaditeľstvo ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

25.3. – 15.4.2018: Talentové skúšky

14.5.2018 – 1. kolo prijímacích skúšok – 1. termín

17.5.2018 – 1. kolo prijímacích skúšok – 2. termín

19.6.2018 – 2. kolo prijímacích skúšok

Informácie nájdete aj na stránke http://www.svs.edu.sk v položke prijímacie skúšky na stredné školy

INFORMÁCIE SÚVISIACE S PROFESIJNOU ORIENTÁCIOU MÔŽETE ZÍSKAŤ AJ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH:

Štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 04022 Košice (anglický jazyk)
Súkromné športové gymnázium, Košice – Juh, Užhorodská 39 (šport)
Gymnázium M.R.Štefánika, Košice –Staré mesto, Námestie L. Novomeského (francúzsky jazyk)
Súkromné gymnázium, Košice – Západ, Katkin park 2 (anglický jazyk)
Športové gymnázium, Košice – Západ, Trieda SNP 104 (šport)
Gymnázium, Košice – Sever, Park mládeže 5 (španielsky jazyk)
Súkromné gymnázium, Košice – Nad jazerom, Dneperská 1 (šport)
Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Košice- Staré mesto, Škultétyho 10 (anglický jazyk)
SZŠ, Košice – Juh, Kukučínova 40 (masér)
Katolícka str. pedag. škola, Košice – Darg.hrdinov,Charkovská 1
Súkr. pedag. a soc. akadémia, Košice – Darg.hrdinov, Jegerovo námestie
SOŠ Bukovecká – učiteľstvo MŠ
Obchodná akadémia, Košice – Sever, Watsonova 61 (bilingválne štúdium)