Výchovný poradca

RNDr. Monika Szelesová

    • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov,
    • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou,
    • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:
  1. informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ.
  2. usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu.
  3. informuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
  4. umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)

Konzultačné hodiny: vo štvrtok od 12:30 do 14:00 alebo po dohovore na t. č. 055/6999128
email:
vporadca@zscana.sk

Testovanie 5

 termín 18. mája 2022 (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika

Testovanie 5 je určené žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím). 

info: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky

 Pre rodičov a žiakov 9. ročníka:

Jedna z kľúčových úloh výchovného poradcu je profesijná orientácia žiakov na SŠ – začína sa v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov – oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy. Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Michalovciach. Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku roku monitorujeme záujem žiakov na SŠ. V mesiacoch november a február sa posielajú nové zbery záujmov žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Michalovciach. Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole.

Pre ľahšie rozhodnutie pozýva naša škola zástupcov okolitých stredných škôl – termín: október– december.

  Testovanie 9

– termín 6. apríl 2022  (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika

– náhradný termín 21. apríl 2022  (streda)

Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka základných škôl (okrem  žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2022 sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Náhradný termín testovania sa uskutoční apríla 2022 (streda).

 zmena: výsledky z testovania nebudú uvedené v prihláške na strednú školu, stredná škola si ich sťahuje sama cez portál pre svojich budúcich žiakov

info: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 Prijímacie pohovory

do 20.2.2022: Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2022: Riaditeľstvo ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 10.4.2022: Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

6.4.2022: Testovanie 9 žiakov deviatych ročníkov ZŠ

do 20.4.2022: Riaditeľstvo ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

21.4.2022Testovanie 9 žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín.

do 20.4.2022: Riaditeľstvo ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

15.3. – 30.4.2022: Talentové skúšky

9.5.2022 – 1. kolo prijímacích skúšok – 1. termín

12.5.2022 – 1. kolo prijímacích skúšok – 2. termín

 jún 2022 – 2. kolo prijímacích skúšok

Informácie nájdete aj na stránke http://www.svs.edu.sk v položke prijímacie skúšky na stredné školy

INFORMÁCIE SÚVISIACE S PROFESIJNOU ORIENTÁCIOU MÔŽETE ZÍSKAŤ AJ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH:

Štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 04022 Košice (anglický jazyk)
Gymnázium , Košice – Opatovská cesta 7 (nemecký jazyk, anglický jazyk)
Gymnázium , Košice – Trebišovská 12 (anglický jazyk)
Gymnázium M.R.Štefánika, Košice –Staré mesto, Námestie L. Novomeského (francúzsky jazyk, ruský jazyk)
Súkromné gymnázium, Košice – Západ, Katkin park 2 (anglický jazyk)
Súkromné gymnázium FUTURUM, Košice – Grešáková 1 (anglický jazyk)
Stredná športová škola, Košice – Západ, Trieda SNP 104 (šport)
Súkromné športové gymnázium, Košice – Juh, Užhorodská 39 (šport)
Gymnázium, Košice – Sever, Park mládeže 5 (španielsky jazyk)
Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Košice- Staré mesto, Škultétyho 10 (anglický jazyk)
SZŠ, Košice – Juh, Kukučínova 40 (masér)
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
ŠUP, Jakobyho 15, Košice
SOŠ pedag. sv. C a M – Južná trieda 48, Košice
Súkr. pedag. a soc. akadémia, Košice –Požiarnická 1
SOŠ Bukovecká – učiteľstvo MŠ
Obchodná akadémia, Košice – Sever, Watsonova 61 (bilingválne štúdium) 
Konzervatórium – Timonova 2,  Košice
Súkr. hud. a dram. konzervatórium – Požiarnicka 1, Košice
Konzervatórium J.A.  – Exnárová 8, Košice