Školská jedáleň

Školská jedáleň pri ZŠ v Čani – pokyny pre stravníkov v školskej jedálni

IMAG2129Žiakov do 1. ročníka prihlasujú na stravovanie rodičia osobne, na základe vyplnenej prihlášky, ktorú si rodičia vyzdvihli v školskej jedálni.

Ostatní žiaci sa prihlasujú sami so súhlasom rodičov na základe vyplnenej podpísanej prihlášky. Zoznamy strávnikov napíšu v triedach a v priebehu dňa odovzdajú do školskej jedálne. Prihlášky na stravovanie odovzdajú dodatočne.

Poplatok za obed pre žiaka I. stupňa je 1,01 EUR a pre žiaka II. stupňa 1,09 EUR, dospelí a iní 1,19 EUR.

Stravné sa uhrádza platbou poštovej poukážky alebo platbou na účet: 1787305151/0200. Platba sa uhrádza vždy do 15-tého dňa v príslušnom mesiaci.

Preplatok za obedy sa vyrovnáva vždy v nasledujúcom mesiaci.

Odhlasovanie obedov sa vykonáva denne vždy do 8.00 hod. Odhlasovanie obedov v prípade nemoci strávnika alebo z dôvodu inej neprítomnosti je možné vykonať osobne v školskej jedálni alebo telefonický na čísle 055/69 99 432. Pri odhlasovaní udávať meno strávnika, triedu, ktorú navštevuje a počet dní na odhlásenie.

Za odhlasovanie obedov zodpovedá osobne každý stravník, alebo jeho rodič/nie triedny učiteľ, spolužiak, prípadne ospravedlnenie neprítomnosti v škole lekárom/

Počas podávanie obedov sa v školskej jedálni stravníci správajú slušne a dodržiavajú čas výdaja obedov. V prípade potreby výdaja obedov mimo časového rozvrhu výdaja obedov je potrebné zmenu nahlásiť vopred školskej jedálni.