Školská jedáleň

Školská jedáleň pri ZŠ v Čani – pokyny pre stravníkov v školskej jedálni

IMAG2129Žiakov do 1. ročníka prihlasujú na stravovanie rodičia osobne, na základe vyplnenej prihlášky  v školskej jedálni.

Ostatní žiaci sa prihlasujú so súhlasom rodičov. Tak isto sú povinní vyplniť a podpísať prihlášku zákonným zástupcom žiaka(rodičom). Prihlášky odovzdajú do školskej jedálne. Stravovanie začína dňa 4.9.2018 alebo dátumom uvedeným na prihláške.

Poplatok za obed pre žiaka I. stupňa je 1,01 EUR a pre žiaka II. stupňa 1,09 EUR

Stravné sa uhrádza platbou poštovej poukážky alebo platbou na účet: SK1702000000001787305151, vždyy do 20-tého dňa v príslušnom mesiaci, za príslušný mesiac.

Preplatok za obedy sa vyrovnáva vždy v nasledujúcom mesiaci.

Odhlasovanie obedov v prípade choroby vždy do 8.00 hod. Odhlasovanie obedov z iných dôvodov vždy 2 dni vopred. Odhlásiť je možné osobne v školskej jedálni a telefonický na čísle 055/69 99 432. Pri odhlasovaní udávať meno strávnika, triedu, ktorú navštevuje a počet dní na odhlásenie. Pri platbách IB (Internet banking)uvádzať meno strávnika a triedu, ktorú dieťa navštevuje, nie majiteľa účtu alebo zákonného zástupcu dieťaťa.

Za odhlasovanie obedov zodpovedá osobne každý stravník osobne  alebo jeho rodič/nie triedny učiteľ, spolužiak, prípadne ospravedlnenie neprítomnosti v škole lekárom/.

Počas podávanie obedov sa v školskej jedálni stravníci správajú slušne a dodržiavajú čas výdaja obedov. V prípade potreby výdaja obedov mimo časového rozvrhu výdaja obedov je potrebné zmenu nahlásiť vopred školskej jedálni.

Dodržiavať termín platby za účelom plynulého chodu zabezpečovania prevádzky školského stravovania.

Školská jedáleň pri ZŠ v Čani