Školská jedáleň pri ZŠ v Čani

 pokyny pre stravníkov v školskej jedálni

prihláška na stravovanie pre šk. rok 2020/2021: sem klikni

  1. S účinnosťou od 1.9.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky aj poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Zákon o dotáciách upravuje účel, rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti.
  2. Výška dotácie na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo si obed. Podmienkou použitia dotácie na stravu je účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v škole, zapísané v triednej knihe a prihlásené na obed, počet hodín prítomnosti na vyučovacom procese nie je rozhodujúci.
  3. Dotácia na stravu sa použije na základné vyplnenej podpísanej prihlášky na stravovanie, podpísanú rodičom a lebo zákonným zástupcom dieťaťa. Prihlášky na stravovanie boli rozdané v máji 2019, títo žiaci už prihlášky nevypisujú. Noví stravníci si môžu vyzdvihnúť a vypísať prihlášku v ŠJ. Je i na začiatku pokynov.
  4. Dotácia na stravu sa nepoužije, ak sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu alebo zo zdravotných a iných dôvodov. Rodič(zákonný zástupca) je povinný dieťa zo stravy odhlásiť, ináč mu bude neodhlásený obed spoplatnený vo výške štátnej dotácie.
  5. Do stravovacieho zariadenia je možné doniesť hotové diétne jedlo vtedy, ak posúdenie ošetrujúceho lekára(špecialistu) dokladuje, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie(vyhláška 527/2007 Z.Z. . Zákonný zástupca dieťaťa požiada o vyplácanie dotácie na stravu pre osobitný spôsob stravovania v súlade s pokynom zriaďovateľa školy.
  6. Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii účinnosťou od 1.9.2019 pre základnú školu je:                        pre 1. – 4. ročník 1,15 € a pre 5. – 9. ročník 1,23 €. Doplatok k štátnej dotácií pre žiakov 5. – 9. ročníka vo výške 0,03€ na jedno jedlo uhrádza obec schváleným všeobecným záväzným nariadením obce(VZN).
  7. Odhlasovanie obedov z iných dôvodov je vždy 2 dni vopred. Odhlásiť je možné osobne v ŠJ alebo telefonicky na čísle: 055/6999432. Pri odhlasovaní udávať meno stravníka, triedu, ktorú navštevuje a počet dní na odhlásenie. Za odhlasovanie obedov zodpovedá každý stravník osobne alebo rodič(nie triedny učiteľ, spolužiak, prípadne ospravedlnenie neprítomnosti v škole lekárom).
  8. Počas podávanie obedov sa v školskej jedálni stravníci správajú slušne a dodržiavajú čas výdaja obedov. V prípade potreby výdaja obedov mimo časového rozvrhu výdaja obedov je potrebné zmenu nahlásiť vopred do ŠJ. Pri prestupe alebo odchode zo školy je rodič povinný odhlásiť svoje dieťa zo školskej jedálne osobne!

Školská jedáleň pri ZŠ v Čani