Zápis do 1. ročníka

V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa na našej základnej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2016/2017.

Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 1.9.2009  do 31.8.2010

 Zápis sa uskutoční v dňoch

6.4.2016 a 7.4.2016  (streda, štvrtok)

od 14.30 do 18.00 hod v budove ZŠ

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje:

 • účasť dieťaťa na zápise so zákonným zástupcom
 • rodný list dieťaťa
 • poplatok 17 eur na predpísané zošity (SJL. MAT, ANJ)
 •  zápisu sa musia zúčastniť aj deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky

 Ponúkame:

 • Vybavenie špeciálnych učební a tried multimediálnou technikou, škola má 2 telocvične, baletnú miestnosť, plaváreň a športový areál.
 • Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka.
 • Vyučovanie informatiky a  plávania od 2. ročníka.
 • Vyučovanie mediálnej a environmentálnej výchovy v 5. ročníku.
 • Od 7. ročníka možnosť voľby  – pridanie druhého cudzieho jazyka (nemecký alebo ruský)  alebo posilnenie prírodovedných predmetov.
 • Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – možnosť vzdelávania formou individuálnej integrácie. Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg.
 • Žiakom so všetkými druhmi nadania – postupovať podľa individuálneho študijného plánu, ak si to vyžaduje účasť nadaného jedinca na súťažiach, prehliadkach, športových a umeleckých podujatiach.
 • Na škole pracuje 40 záujmových útvarov rôzneho zamerania podľa požiadaviek a záujmu detí.
 • Každoročne organizujeme Školu v prírode pre žiakov 1. stupňa a Lyžiarsky a snoubordingový výcvik pre žiakov 1. a 2. stupňa.
 • Rodičia môžu komunikovať so školou aj prostredníctvom internetovej žiackej knižky.
 • V ranných a popoludňajších hodinách možnosť využívania Školského klubu detí – ráno od 6.30 hod do začiatku vyučovania, popoludní po skončení vyučovania do 16.30 hod.
 • ŠKD je vybavený počítačmi, TV, DVD, deti využívajú knižnicu, telocvične, baletnú sálu, v letnom období ihriská.
 • Na škole je elokované pracovisko ZUŠ Valaliky, kde sa môžu žiaci vzdelávať v dvoch odboroch: hudobnom a výtvarnom.
 • V priestoroch školy tiež pracuje Súkromná základná škola p. Vladimíra Železňáka v troch odboroch: multimediálnom, hudobnom a speváckom.
 • Žiakom, bývajúcim v  obciach Geča a Gyňov sa polročne prepláca cestovné.
 • Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni a denne je otvorený školský bufet.
 • Na škole pracuje školský stomatológ.

 Tešíme sa na Vás

Ďalšie informácie na http:// www.zscana.skalebo na tel. čísle 055/6999128 u p. Žoldakovej.

 Mgr. Zuzana Bruncová, riaditeľka školy

Pomôcky pre prváka:  pdf    doc

Dotazník k zápisu:  pdf    doc

ŽIADANKA (o psychologické poradenstvo, o špeciálno-pedagogické poradenstvo,  o poradenskú konzultáciu) pdf    doc

PONUKOVÝ LIST AKTIVÍT pre rodičov:  pdf    doc

Poznámka: (kliknúť myškou na príponu pdf(na pre prezeranie), doc( na editovanie)