Zápis do 1. ročníka

V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa na našej základnej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2018/2019.

 Zápis sa uskutoční v dňoch

11.4.2018 a 12.4.2018  (streda, štvrtok)

od 14.30 do 18.00 hod v budove ZŠ

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje:

 • rodný list dieťaťa
 • poplatok 18 eur za pracovné zošity
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu

 Ponúkame:

 • Vyučovanie cudzích jazykov a práca s IKT od 1. ročníka.
 • Vyučovanie plávania v rámci telesnej výchovy od 2. ročníka.
 • Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – možnosť vzdelávania formou individuálnej integrácie. Na škole pracujú školskí špeciálni pedagógovia a asistenti učiteľa.
 • Rodičia môžu komunikovať so školou aj prostredníctvom internetovej žiackej knižky.
 • Škola má 2 telocvične, baletnú miestnosť, plaváreň a športový areál.
 • Školský klub detí – ranný klub – o deti je postarané od 6.30 hod. až do začiatku vyučovania. V popoludňajších hodinách možnosť využívania ŠKD až do 16.30 hod. ŠKD je vybavený počítačmi, TV, DVD, k dispozícii sú telocvične, v letnom období sa využíva športový areál.
 • Centrum voľného času pri ZŠ ponúka činnosť v záujmových útvaroch rôzneho zamerania.
 • Na škole je elokované pracovisko ZUŠ Valaliky, kde sa môžu žiaci vzdelávať v štyroch odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a dramatickom.
 • V priestoroch školy tiež pracuje Súkromná základná škola Vladimíra Železňáka v dvoch odboroch: multimediálnom a speváckom.
 • Žiakom, s trvalým pobytom v  obciach Geča a Gyňov sa polročne prepláca cestovné.
 • Denne je otvorený školský bufet.
 • Na škole pracuje školský stomatológ.

Tešíme sa na Vás

Ďalšie informácie na http:// www.zscana.skalebo na tel. čísle 055/6999128 u p. Žoldakovej.

 Mgr. Zuzana Bruncová, riaditeľka školy

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky:  pdf    doc

Dotazník k zápisu:  pdf    doc

Zápisný lístok žiaka do ŠKD:   pdf

Pomôcky pre prváka:  pdf    doc

Žiadosť o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka:    pdf     doc

ŽIADANKA (o psychologické poradenstvo, o špeciálno-pedagogické poradenstvo,  o poradenskú konzultáciu) pdf    doc

PONUKOVÝ LIST AKTIVÍT pre rodičov:  pdf    doc

Poznámka: (kliknúť myškou na príponu pdf(na pre prezeranie), doc( na editovanie)