Zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť (deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky).

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Zápis sa tento rok uskutoční  dvoma formami a to:

 1. vyplnením elektronického formulára:   (klikni na prihlášku)   najneskôr do 12.4.2021(Údaje do elektronickej prihlášky zapisujte podľa rodného listu dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia núdzového stavu).

alebo

 1. osobne v utorok 13.4.2021 od 14.00 do 18.00 hod. v budove školy (ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky). Zákonný zástupca je povinný pri zápise predložiť doklady s osobnými údajmi:
 • občiansky preukaz
 • rodný list dieťaťa,
 • v prípade zdravotného postihnutia doklad o zdravotnom postihnutí.

Zákonný zástupca je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a dodržiavať dvojmetrový rozostup a predložiť negatívny test na Covid nie starší ako 7 dní.

Za zvýhodnenú cenu škola každoročne hromadne objednáva zošity s predtlačou pre 1. ročník, pomôcky na matematiku a pracovnú učebnicu z anglického jazyka v celkovej sume 20 €.  

Poplatok 20 € za pomôcky je preto potrebné uhradiť najneskôr do 30.4.2021 na bankový účet ZRŠ: SK97 0900 0000 0004 4009 6472. Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa + 1. ročník.

V prípade osobného zápisu môžete zaplatiť poplatok v hotovosti.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.

Inštitút odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky je zrušený. Ak má zákonný zástupca opodstatnený záujem pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa ešte jeden rok, požiada o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľku materskej školy, pričom musí k žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania doložiť:

 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak zákonný zástupca neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy a nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy obec postupuje podľa § 37 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého najmä tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Za priestupok možno uložiť pokutu do 331,50 eur.

Na škole ponúkame:

 • Vyučovanie cudzích jazykov a práca s IKT od 1. ročníka.
 • Vyučovanie plávania v rámci telesnej výchovy od 2. ročníka.
 • Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – možnosť vzdelávania formou individuálnej integrácie. Na škole pracujú školskí špeciálni pedagógovia a asistenti učiteľa.
 • Rodičia môžu komunikovať so školou aj prostredníctvom internetovej žiackej knižky.
 • Škola má 2 telocvične, baletnú miestnosť, plaváreň a športový areál.
 • Školský klub detí – ranný klub – o deti je postarané od 6.30 hod. až do začiatku vyučovania. V popoludňajších hodinách možnosť využívania ŠKD až do 16.30 hod. ŠKD je vybavený počítačmi, TV, DVD, k dispozícii sú telocvične, v letnom období sa využíva športový areál.
 • Centrum voľného času pri ZŠ ponúka činnosť v záujmových útvaroch rôzneho zamerania.
 • Na škole je elokované pracovisko ZUŠ Valaliky, kde sa môžu žiaci vzdelávať v štyroch odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a dramatickom.
 • V priestoroch školy tiež pracuje Súkromná základná škola Vladimíra Železňáka v dvoch odboroch: multimediálnom a speváckom.
 • Žiakom s trvalým pobytom v  obciach Geča a Gyňov sa polročne prepláca cestovné.
 • Denne je otvorený školský bufet.
 • Na škole pracuje školský stomatológ.

Tešíme sa na Vás

Ďalšie informácie na http:// www.zscana.skalebo na tel. čísle 055/6999128 u p. Žoldakovej.

 Mgr. Zuzana Bruncová, riaditeľka školy