Dodatok č.1 k informáciám o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu

Na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR – zverejnené 11.10.2020 na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/

a Opatrenia ÚVZ z 11.10.2020 – zverejnené na: https://www.uvzsr.sk/

riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva:

 Dodatok č.1

k informáciám  o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny k prevádzke Základnej školy, Pionierska 33, Čaňa od 1.10.2020

 Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa mení a dopĺňa pokyny k organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu v ZŠ, Pionierska 33, Čaňa od 13.10.2020  takto:

K bodu:

 • Výchovno – vzdelávací proces v škole a školskom klube detí prebieha v nezmenenej forme.

sa dopĺňajú body:

 • Vyučovanie bude prebiehať v kmeňových triedach a učebniach triednych učiteľov, (8.C v učebni pani uč. Cifraničovej, 9.A v učebni p.uč. Ráškyovej) okrem predmetov: chémia, fyzika, informatika, cudzie jazyky a technická výchova, ktoré sa budú vyučovať v odborných učebniach.
 • Prestávky medzi hodinami žiaci trávia vo svojej triede, ktorú je potrebné každú prestávku dôkladne vyvetrať. Na vyučovaciu hodinu v odbornej učebni chémie, fyziky, informatiky, cudzích jazykov a technickej výchovy si žiakov vždy vyzdvihne vyučujúci v triede, žiaci sa do odborných učební nebudú presúvať sami.

 Bod:

 • Telocvičňa, posilňovňa, bazén sa nebudú využívať. Telesná a hudobná výchova sa bude realizovať teoretickou formou.

sa mení a dopĺňa takto:

 • Telocvičňa, posilňovňa, bazén sa nebudú využívať. Telesnú a športovú výchovu je možné organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský areál) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania).
 • Do odvolania sú zrušené aj krúžky, športové výcviky a športové súťaže. Rušia sa tréningy Basketbalovej akadémie, Športovej akadémie Mateja Tótha a stolnotenisového klubu.

K bodu:

 • Odchod detí z ŠKD vždy po dohode s vychovávateľkou. Rodičia nevstupujú do priestorov školy.

 sa dopĺňa bod:

 • Od štvrtka 15.10.2020 nebude v prevádzke ranný klub detí a zruší sa aj zberná trieda ŠKD popoludní – deti budú v svojich oddeleniach (do 16.30 hod.).

 Bod:

 • Vo vnútorných priestoroch základnej školy povinne nosia rúško žiaci 2. stupňa. Všetci zamestnanci povinne nosia rúško alebo ochranný štít. Žiaci prvého stupňa nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy mimo svojej triedy (školského klubu). V exteriéri všetci dodržiavajú aktuálne opatrenia ÚVZ.

sa mení a dopĺňa takto:

 • Vo vnútorných priestoroch základnej školy povinne nosia rúško všetci žiaci 1. aj stupňa. Všetci zamestnanci povinne nosia rúško alebo ochranný štít.  V exteriéri všetci dodržiavajú aktuálne opatrenia ÚVZ.

K opatreniam pri podozrení na ochorenie sa dopĺňa bod:

 •  V prípade neprítomnosti žiaka v škole z dôvodu:

                – podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

                – ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

predložiť pri návrate žiaka do školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

Comments are closed.