Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov od 1.10.2020

12.10.2020 Dodatok č.1 k informáciám  o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu: sem klikni

príloha č.1 – pdf súbor(Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.2 – pdf súbor(Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.3 – pdf súbor(Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania): sem klikni

Na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR – zverejnené 30.9.2020 na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-3092020/

a Opatrenia ÚVZ z 29.9.2020 – zverejnené na: https://www.uvzsr.sk/

riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva:

informácie  o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny k prevádzke Základnej školy, Pionierska 33, Čaňa od 1.10.2020

 •  Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha 1). Pri vstupe do budovy školy si každý vydezinfikuje ruky.  Na komunikáciu externých osôb so školou odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (telefonický, písomný, maily a pod.).
 • Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest v súlade s aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR.
 • Súkromné prevádzky pôsobiace v škole sa riadia aktuálnymi nariadeniami RÚVZ SR.
 • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Zákonný zástupca je povinný bezodkladne (v deň neprítomnosti žiaka) oznámiť triednemu učiteľovi dôvod vymeškania vyučovania svojho dieťaťa telefonicky alebo mailom, prípadne prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk, https://moja.skolanawebe.sk/skola/cana
 • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy:
 • v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha 2),
 • pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 3), poprípade PN vystavené príslušným lekárom.

Výchovno – vzdelávací proces

 • Výchovno – vzdelávací proces v škole a školskom klube detí prebieha v nezmenenej forme.
 • Obsah a forma všetkých činností budú volené tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi, a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese. Výchovno-vzdelávacie aktivity sa budú realizovať tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa klimatických podmienok.
 • Telocvičňa, posilňovňa, bazén sa nebudú využívať. Telesná a hudobná výchova sa bude realizovať teoretickou formou.
 • Činnosť záujmových útvarov v rámci CVČ sa až do odvolania nebude realizovať.
 • Škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, branné cvičenia, kultúrne, umelecké a tanečné aktivity mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu sa nebudú organizovať.
 • Rodičovské združenia sa uskutočnia len dištančnou formou.
 • Odchod detí z ŠKD vždy po dohode s vychovávateľkou. Rodičia nevstupujú do priestorov školy.
 • Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené obvyklým spôsobom v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Vo vnútorných priestoroch základnej školy povinne nosia rúško žiaci 2. stupňa. Všetci zamestnanci povinne nosia rúško alebo ochranný štít. Žiaci prvého stupňa nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy mimo svojej triedy (školského klubu). V exteriéri všetci dodržiavajú aktuálne opatrenia ÚVZ.
 • Žiaci si umývajú ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. V každej triede a učebni je zabezpečená dezinfekcia. Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami
 • V triedach a učebniach je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne trikrát denne a podľa potreby.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a zamestnanci školy nachádzajú sa vykonáva najmenej raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

Opatrenia pri podozrení na ochorenie

 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 bude umiestnený do izolačnej miestnosti – kancelária školskej psychologičky. Vedenie školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho musia bezodkladne vyzdvihnúť.
 • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase.
 • Zákonný zástupca žiaka alebo zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie alebo potvrdenie na ochorenie COVID-19. Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár.
 • Žiak, resp. zamestnanec v tomto prípade nenavštevuje školu a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka/zamestnanca (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu, výučba prebieha štandardným spôsobom.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Škola v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
 • V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca, či v prípade nariadenia ÚVZ SR sa škola riadi usmerneniami manuálu MŠ SR, časť Oranžová a Červená fáza.

Comments are closed.