Prevencia kriminality maloletých

Za účelom prevencie a predchádzania kriminality u maloletých počas letných prázdnin, školská psychologička pozvala na našu školu nadporučíčku Mgr. Malekovú. Aktivita poukazovala na zvyšovanie povedomia v  oblasti sociálnopatologických javov a nebezpečenstva používania omamných a psychotropných látok mládežou.

Preventívno-bezpečnostá aktivita sa zamerala na žiakov ôsmich ročníkov a upozornila hlavne na dôležitosť dodržiavania bezpečnosti počas letných prázdnin.  Žiaci sa oboznámili s pojmami, ako sú trestný zákon, trestný čin, trest, páchateľ, trestná zodpovednosť, ktoré sú často používané v trestnom zákone a trestnom poriadku. V rámci prednášky boli vysvetlené najčastejšie trestné činy páchané mládežou a páchané na mládeži.

Na záver prednášky sa žiaci mali možnosť pýtať otázky, aj na konkrétne prípady, ktoré sa stali. Hlavným cieľom preventívnej aktivity bola prevencia nežiadúcich závislostí a hlavne vysvetlenie žiakom, ako sa nestať obeťou trestného činu počas letných prázdnin.

Mgr. Antónia P. Morganová

Comments are closed.