Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý presadzuje záujmy detí a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a orgánov miestnej samosprávy z hľadiska školskej problematiky.

Členovia:

P.č. Titul, meno, priezvisko Zvolený – delegovaný za
1. Ing. Iveta Petrušová pedagogických zamestnancov – predseda
2. Lenka Ivanová rodičov žiakov – podpredseda
3. Mgr. Viera Vasková pedagogických zamestnancov
4. Viera Dorová nepedagogických zamestnancov
5. Bc. Ladislav Mura rodičov žiakov
6. Andrea Rišková rodičov žiakov
7. Vladimír Szilágyi rodičov žiakov
8. JUDr. Ing. Radoslav Čekan obec
9. Mgr. Martin Kovaľ obec
10. Ing. Milan Lacko PhD. obec
11. Ing. Róbert Šándor obec

 

Štatút rady školy: sem klikni

Plán zasadnutí(2022-2023): sem klikni

Kontakt: radaskoly.cana@gmail.com