Školský psychológ

Školský psychológ: Mgr. Antónia P. Morganová

Projekt: „Spolu dokážeme viac

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 Konzultačné hodiny pre rodičov:

 • Pracovné dni od 7:30 – 13:30, v pondelok od 14,00 h do 14,45 h
 • konzultácia v inom čase je možná po telefonickom alebo mailovom dohovore

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať:

Kontakt: 055/6999128

E-mail: antonialpm@hotmail.com

Pracovňa psychológa je v kabinete výchovného poradcu (1. poschodie)

O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať:

 • žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne počas prestávky alebo po vyučovaní.
 • rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín, telefonicky, alebo mailom
 • učiteľ osobne počas pracovnej doby

V rámci projektu „Spolu dokážeme viac“ škola v školskom roku 2018/2019 disponuje so školskou psychologičkou, ktorej práca sa zakladá na:

 • Kontinuitnej intervencií – vytváranie spolu s učiteľským zborom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu.
 • Kontinuitné spoznávanie osobnosti žiakov, ich schopností, osobnostných vlastností, identifikácia porúch správania a učenia a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi, a podieľaní a zmiernení ich vplyvu.
 • Prevencií – pozorovanie žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov, vytváranie a realizovanie programov a manažment napomáhajúci k zdravému rozvoju osobností žiakov.

Hlavnou úlohou školského psychológa je vykonávať odborné činnosti zamerané na psychologickú́ prevenciu, diagnostiku, liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež̌. Vystavuje odborné posudky vo výchovno-vzdelávacom procese pri individuálne orientovanej starostlivosti o deti a mládež̌.

 • Psychologické poradenstvo pre žiakov a pedagogických zamestnancov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na ich duševné zdravie.
 • Vyhľadávanie problémových žiakov z hľadiska školského, poznávacieho, osobnostného, emocionálneho a sociálneho vývinu.
 • Psychologická starostlivosť o nadaných žiakov a s tým súvisiaca psychologická diagnostika.
 • Psychologická starostlivosť o žiakov s problémami v učení, s poruchami správania, o žiakov nachádzajúcich sa v krízových životných situáciách a s tým súvisiaca psychologická diagnostika.
 • Psychologický výber žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a sledovanie ich ďalšieho školského vývinu.
 • Psychologické poradenstvo pri profesijnej orientácii, pri voľbe povolania.
 • Príprava a realizácia terapeutických a reedukačných programov, programov na rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov.
 • Poradensko-konzultačná pomoc pedagogickým zamestnancom orientovaná na využívanie psychologických poznatkov vo výchovnom a vzdelávacom procese.
 • Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce školy.

V akých situáciách sa môžete obrátiť na školského psychológa?

Žiaci:

 • študijných ťažkostiach (zhoršený prospech, problémy s koncentráciou, motiváciou, spôsobom učenia sa – v škole i doma,..)
 • adaptačných ťažkostiach (problém zvyknúť si na nové školské prostredie alebo iné zmeny v živote,..)
 • vzťahových  ťažkostiach (priatelia, partner, rodičia, učitelia, spolužiaci,..)
 • otázkach osobnostného rastu (sebarozvoj, sebaspoznávanie, sebavedomie, sebaprezentácia..)
 • akýchkoľvek špecifických ťažkostiach a problémoch (zmeny nálad a prežívania, zvládanie stresu a záťaže,..)

Rodičia:

 • máte možnosť obrátiť sa v prípade potreby konzultácie výchovných či vzdelávacích obťaží vašich detí, ako aj v prípade potreby poradenstva vo vašich osobných problémoch a ťažkostiach

Školský psychológ spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie s kontaktným poradenským psychológom. Psychologická diagnostika sa na škole nevykonáva.

Školský psychológ je viazaný mlčanlivosťou a profesijným etickým kódexom.

 Užitočné linky