Školský klub detí

Školský klub je základným článkom výchovy mimo vyučovania. V dňoch školského vyučovania tvorí medzistupeň medzi vyučovaním a výchovou v rodine.

Školský klub je súčasťou Základnej školy v Čani a svojou činnosťou nadväzuje na školský vzdelávací program tejto školy. Svojou činnosťou motivuje, podporuje a vedie deti k všestrannému rozvoju osobnosti, najmä zmysluplnému využívaniu voľného času a to širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí a s profesionálnym prístupom.

V rámci výchovno – vzdelávacej činnosti ponúka rôzne programy, v ktorých  sa prelínajú všetky zložky – rekreačné, sebavzdelávacie aj záujmové činnosti. Záujmová činnosť je doplnená ponukou záujmových krúžkov CVČ pri Základnej škole, Pionierska 33, Čaňa, vedených pedagógmi školy.

V našom klube sa snažíme:

 • poskytnúť priestor pre oddych a rekreáciu,
 • vytvárať podmienky pre kvalitnú prípravu na vyučovanie,
 • podporovať detí v tvorivosti a realizácií sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú,
 • učiť deti aktívne oddychovať,
 • dostatočne dbať o dozrievajúcu osobnostnú štruktúru dieťaťa.
Školský klub detí je otvorený od 10:30 do 16:30. Tak isto ZŠ prevádzkuje aj ranný klub detí od 6:30 hod. do 7:30 hod.

 

Materiálno-technické a priestorové podmienky ŠKD

 • školský klub detí sídli v priestoroch základnej školy, činnosť prebieha po skončení vyučovania v oddeleniach /pre 1. a 2. ročník/ a v triedach /3. a 4. ročník/,
 • nábytok v oddeleniach je vhodný, je rozmiestnený tak, aby vyhovoval individuálnej aj skupinovej práci,
 • oddelenia sú vybavené odpočinkovými kobercami,
 • v každom oddelení sú hračky, spoločenské hry, didaktické pomôcky a športový materiál, ktoré sú pravidelne (1x ročne) dopĺňané,
 • na rekreačné a športové aktivity využívame priestory školského ihriska a telocvične,
 • pri vzdelávacích aktivitách využívame počítačové učebne školy a školskú knižnicu.

Personálne zabezpečenie

ŠKD má šesť oddelení. Počet zapísaných žiakov: 133

 1. oddelenie – Bc. Nikola Slovenská – 1.A a 1.B
 2. oddelenie – Mgr. Zuzana Kissová – 1.C a 2.A
 3. oddelenie – Otília Palovičová – 2.B a 2. C
 4. oddelenie – Alžbeta Mésarošová – 3. ročník
 5. oddelenie – Henrieta Macinová – 4.A a 4.D
 6. oddelenie – Mgr.Jana Rybárová – 4.B a 4.C

Prílohy:

Vnútorný poriadok ŠKD(pdf súbor): sem klikni

Plán práca ŠKD pre šk. rok 2020/2021(pdf súbor): sem klikni

Zápisný lístok žiaka(pdf súbor): sem klikni