Pokyny k dištančnej forme vyučovania od 11.1.2021

Rozvrh hodín:

1. stupeň: súbor v exceli: sem klikni, pdf súbor: sem klikni

2. stupeň: súbor v exceli: sem klikni, pdf súbor: sem klikni

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 5.1.2021 bude vzdelávanie prebiehať dištančnou formou – prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami:

  • prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk,
  • vyučovacie hodiny online s využitím platformy Zoom,
  • prostredníctvom telefonickej komunikácie,
  •  roznášaním tlačených materiálov.

Forma, obsah a rozsah vzdelávania  je upravená podľa dotácie hodín v rozvrhu dištančného vzdelávania. Rozvrh hodín dištančného vzdelávania rešpektuje odporúčané vymedzenie indikatívnej týždennej záťaže žiakov a zahŕňa len hlavné vzdelávacie oblasti, ktorými sú:

 • Jazyk a komunikácia – SJL, ANJ, NEJ
 • Matematika a práca s informáciami – MAT, INF
 • Človek a spoločnosť – VLA,DEJ, GEO, OBV
 • Človek a príroda – PVO, PDA, FYZ, CHE, BIO

Tieto predmety sú označené v rozvrhu farebne a budú sa vyučovať online prostredníctvom platformy Zoom.

 Obsah komplementárnych vzdelávacích oblastí:

 • Človek a hodnoty – NBV, ETV
 • Človek a svet práce – PCR, THD
 • Umenie a kultúra – HUV, VYV
 • Zdravie a pohyb – TSV

sa využíva ako doplnkové aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže v rámci dištančného vzdelávania, prípadne sa môže integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí.

 Učitelia môžu žiakom zadávať úlohy prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk vo  pracovných dňoch v predmetoch podľa rozvrhu hodín dištančného vzdelávania v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie. Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.

Raz v týždni sa uskutoční jedna online triednická hodina. Triedni učitelia budú monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne.

Okrem edukačnej činnosti bude obsahom vzdelávania aj zisťovanie úrovne poznatkov žiakov formou úloh, testov, slohových prác, čitateľských denníkov, projektov alebo online skúšania – priebežné hodnotenie. Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného hodnotenia alebo klasifikácie známkou. Prihliada na žiakov so ŠVVP. Hodnotiť sa bude príprava, aktivita, komunikácia a získané poznatky a zručnosti žiakov.

Predmety komplementárnych vzdelávacích oblastí na 2. stupni na základe rozhodnutia pedagogickej rady nebudú klasifikované. Žiakovi sa na vysvedčení uvedie absolvoval/neabsolvoval):

 • hudobná výchova, výtvarná výchova, environmentálna výchova, technika, náboženská výchova, etická výchova – vo všetkých ročníkoch 2. stupňa,
 • telesná a športová výchova – vo všetkých ročníkoch 1. a 2. stupňa.

Žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021, (priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch – napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok) možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, je potrebné kontaktovať a zistiť príčinu.  

V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, škola zabezpečí papierovú formu zadaných úloh a vedenie školy dohodne spôsob doručenia zadaných úloh žiakovi.

Asistent učiteľa je k dispozícii žiakom, u ktorých vykonáva asistenciu v štandardnom režime v škole cez online platformu Zoom a cez portál www.bezkriedy.sk.

Školský psychológ a školský špeciálny pedagóg si prostredníctvom platformy Zoom vytvorí konzultačné hodiny, počas ktorých je k dispozícii žiakom aj vyučujúcim. Neustále monitoruje situáciu, je k dispozícii pedagógom a žiakom.

Všetci pedagogickí zamestnanci sú povinní každý pracovný deň kontrolovať portál www.zborovna.sk  a sledovať aktualizácie na webovej stránke školy.

Povinnosti žiakov:

 Žiaci sú povinní každý deň kontrolovať portál www.bezkriedy.sk  a sledovať aktualizácie na webovej stránke školy.

Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny.

Žiaci sú povinní študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky zadaných úloh a podobne.

Žiaci sú povinní zúčastňovať sa online vyučovacích hodín podľa pokynov vyučujúceho.

V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.

Povinnosti  zákonného zástupcu žiaka (zz):

Z.z. zodpovedá za riadne plnenie úloh dištančného vzdelávania svojho dieťaťa. 

Vopred ospravedlní a zdôvodní neúčasť svojho dieťaťa na online vyučovacej hodine.

Comments are closed.