POKYNY pre žiakov 1. stupňa od 3.11.2020

Na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR (zverejnené na: https://www.minedu.sk/aktualneopatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/ 1.11.2020)
riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva:

Informácie o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu pre 1. stupeň v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

Žiaci nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorí sa nezúčastnili testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu.

Žiaci pri návrate do školy 3.11.2020 a vždy po viac ako troch dňoch neprítomnosti predložia triednemu učiteľovi vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha: Vyhlásenie zákonného zástupcu: sem klikni).

Ak sa žiak testovania zúčastnil a je pozitívny – zákonný zástupca je povinný nahlásiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Neprítomnosť žiaka ospravedlňuje lekár.

Ak rodinný príslušník žiaka, žijúci v spoločnej domácnosti má pozitívny výsledok testu a žiak ma negatívny test alebo sa testovania nezúčastnil – žiak ostáva v karanténe 10 dní (do 11.11.2020 vrátane). Neprítomnosť žiaka ospravedlňuje lekár.

Ak sa rodinný príslušník žiaka, žijúci v spoločnej domácnosti testovania nezúčastnil – zákonnému zástupcovi sa odporúča ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Žiak sa bude vzdelávať dištančne (prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk)
Pri návrate do školy zákonný zástupca predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v prílohe.

Dňa 6. novembra a 9. novembra 2020 sú mimoriadne prázdniny.

príloha: Vyhlásenie zákonného zástupcu: sem klikni

celé znenie článku v pdf forme: sem klikni

Comments are closed.