Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov od 21.9.2020

príloha č.1 – pdf súbor(Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.2 – pdf súbor(Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.3 – pdf súbor(Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania): sem klikni

Na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR (zverejnené na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-1692020/ 16.9.2020)

a Opatrenia ÚVZ z 14.9.2020 (zverejnené na:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_14_09.pdf

riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva:

informácie  o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny k prevádzke Základnej školy, Pionierska 33, Čaňa od 21.9.2020

 •  Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
 • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha 1).
 • Pri vstupe do budovy školy si každý vydezinfikuje ruky. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest.

Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.

 • Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností budú volené tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 30.9. 2020 nevyužívajú. Telesná výchova sa bude realizovať v exteriéri.
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. Do 30.9.2020 platí: Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, žiaci 2. stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg, psychológ) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • Žiaci si umývajú ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonáva najmenej raz denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa bude vykonávať minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy:
  • v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha 2),
  • pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 3), poprípade PN vystavené príslušným lekárom.

 Školský klub detí (ŠKD)

 • Žiaci v ŠKD nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy mimo svojej triedy (klubu). Aktivity sa budú organizovať tak, aby ich bolo možné tráviť vonku, v areáli školy. 
 • Ranný klub detí bude v prevádzke od 6.30 do 7.40 hod. – príchod detí od 6.30 do 7.00 hod.
 • Vyzdvihovanie detí z ŠKD popoludní – oddelenia na prízemí (1. ročník, 2. ročník) z vonkajších priestorov (balkónové dvere v triedach), oddelenia na poschodí z vrátnice. Rodičia nevstupujú do ďalších priestorov školy.

 Stravovanie

 • Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené obvyklým spôsobom v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Bufet bude v prevádzke od 21.9.2020.

Opatrenia pri podozrení na ochorenie

 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 bude umiestnený do izolačnej miestnosti – kancelária školskej psychologičky (žiak 1. stupňa si bezodkladne nasadí rúško). Vedenie školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho musia bezodkladne vyzdvihnúť.
 • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácii RÚVZ alebo všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19 škola postupuje podľa pokynov miestne príslušného RÚVZ.
 • Podozrivý žiak, resp. zamestnanec nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu (v prípade žiaka oznámi zákonný zástupca), výučba prebieha štandardným spôsobom. Škola v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
 • V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca, či v prípade nariadenia ÚVZ SR sa škola riadi usmerneniami manuálu MŠ SR, časť Oranžová a Červená fáza.

Comments are closed.