Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov v termíne 2.9.2020 – 20.9.2020

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny v ZŠ, Pionierska 33, Čaňa v termíne 2.9.2020 – 20.9.2020

príloha č.1 – pdf súbor(Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021): sem klikni

dodatok č.1 – pdf súbor: sem klikni

príloha č.2 – pdf súbor(Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti): sem klikni

 Na základe manuálu MŠVVaŠ SR (zverejnené na:

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/) z dňa 18.8.2020 a Opatrenia ÚVZ z 14.8.2020 (zverejnené na:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4416:uvz-sr-zasadalo-odborne-konzilium-od-prveho-septembra-nas-akaju-zmeny&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva informácie  o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny k prevádzke Základnej školy, Pionierska 33, Čaňa v termíne 02.09. – 20.09.2020.

  • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
  • Zákaz vstupu do budovy školy – rodičom (resp. sprevádzajúcim osobám) s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka prvého ročníka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
  • Neodporúčame zhromažďovanie osôb pred základnou školou.
  • Pri vstupe do budovy školy si všetci vydezinfikujú ruky. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest.

 2.9.2020 (streda) slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

  • Každý žiak prinesie a odovzdá triednej učiteľke (učiteľovi) vyplnené čestné prehlásenie zákonného zástupcu (z.z.) (príloha č. 1)

Nástup do školy je rozdelený na časové úseky:

8.00 –  žiaci 0. a 1. ročníka – átrium školy
              2. ročník, 4.D – vstup prízemie B
8.10 –  3. A, B – vstup F

          3.C – vstup A

4.A, B, C – vstup B

8.20 – žiaci 5. ročníka – átrium školy
8.30 – žiaci 6. až 9. ročníka

Otvorenie školského roka sa uskutoční v kmeňových triedach, 2. stupeň v učebniach triednych učiteľov:

6.A – Mgr. Ladomirjáková – 2. poschodie – vchod B
6.B – Mgr. Jacková – 2. poschodie – vchod A
6.C – Mgr. Jesenská – 3.poschodie (učebňa chémie) – vchod A
7.A – Mgr. Sutórisová -1. poschodie – vchod A
7.B – PaedDr. Brenišin -2. poschodie – vchod A
7.C – Mgr. Víťazková -2. poschodie – vchod B
8.A – Mgr. Fabriciová -2. poschodie – vchod A
8.B – Mgr. Vasková -1. poschodie – vchod A
8.C – Ing. Falis -1. poschodie – vchod A (učebňa SJL+ANJ p.uč. Cifraničovej)
9.A – Ing. Petrušová -2. poschodie – vchod A (učebňa SJL+ANJ p.uč. Ráškyovej)
9.B – Mgr. Kozmášová – 2. poschodie – vchod B

Od 9.00 hod. do 10.00 hod.: triednické hodiny

 Školská jedáleň a školský klub detí bude v prevádzke od 3.9.2020 (štvrtok).

Prevádzka školy od 3.9.2020 do 20.9.2020

 Pri vstupe do budovy si každý vydezinfikuje ruky. Ranný filter sa uskutoční v triedach.

Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.

Žiaci si umývajú ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonáva najmenej raz denne.  Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa bude vykonávať minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

Stravovanie bude zabezpečené obvyklým spôsobom v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 bude umiestnený do izolačnej miestnosti – kancelária školskej psychologičky. Vedenie školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho musia bezodkladne vyzdvihnúť. 

Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni z.z. predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, z.z. bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, škola sa riadi usmerneniami manuálu MŠ SR, časť Oranžová a Červená fáza.

3.9.2020 – štvrtok – odovzdávanie a preberanie učebníc v kmeňových triedach a učebniach triednych učiteľov.

Ukončenie vyučovania a obed je rozdelený na časové úseky:

11.00 – 0. a 1. ročník
11.15 – 2. ročník
11.30 – 3.ročník
11.45 – 4. ročník
12.00 – 5. ročník
12.15 – 6. ročník
12.30 – 7. ročník
12.45 – 8. ročník
13.00 – 9. ročník

Od 4.9.2020 vyučovanie podľa rozvrhu

Vyučovanie bude prebiehať v kmeňových triedach a učebniach triednych učiteľov. Odborné učebne a telocvičňa sa nebudú používať do 18.9.2020. Telesná výchova sa bude realizovať v exteriéri.

Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností budú volené tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.

Ranný klub ŠKD bude v prevádzke od 7.9.2020 ( príchod detí od 6.30 hod. do 7.00 hod.)

Žiaci v ŠKD nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy. Aktivity sa budú organizovať tak, aby ich bolo možné tráviť vonku,  v areáli školy. 

Vyzdvihovanie detí z ŠKD popoludní – oddelenia na prízemí (1. ročník, 2. ročník) z vonkajších priestorov (balkónové dvere v triedach), oddelenia na poschodí z vrátnice. Rodičia nevstupujú do ďalších priestorov školy.

Činnosť záujmových krúžkov Centra voľného času sa začne po vydaní usmernenia MŠ SR (1.10.2020).

Bufet bude v prevádzke od 21.9.2020.

Dodatok č.1:

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa mení a dopĺňa pokyny k organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu v ZŠ, Pionierska 33, Čaňa v termíne 2.9.2020 – 20.9.2020 takto:
K bodu:
– Každý žiak prinesie a odovzdá triednej učiteľke (učiteľovi) vyplnené čestné prehlásenie zákonného zástupcu (z.z.) (príloha č. 1)
sa dopĺňa bod:
– Ak z.z. na niektorú z otázok uvedených v čestnom prehlásení (príloha č. 1) odpovedali „ÁNO“ , pre týchto žiakov platia nasledovné opatrenia:
1. Žiaci (aj žiaci 1. stupňa) budú povinne nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
2. Triedni učitelia zabezpečia opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít (odstup). Zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
3. Žiadame z.z. týchto žiakov, aby v období od 2.9.2020 do 14.9.2020 títo žiaci nenavštevovali ŠKD.

Mgr. Zuzana Bruncová, RŠ

Comments are closed.