OZNAM ohľadom preplatkov

Oznam o spôsobe zúčtovania uhradených príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ŠKD) a Centra voľného času (CVČ)

Vážení rodičia,

na základe VZN č.2/2020 obce Čaňa, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaňa Vám riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa týmto oznamuje, že  zúčtovanie preplatkov sa uskutoční v mesiaci september 2020 nasledovne:

  1. Žiakom, ktorí v šk. roku 2020/2021 nebudú ďalej navštevovať ŠKD alebo záujmový krúžok v CVČ:

budú preplatky vrátené do 12.9.2020. Platby budú zaslané prevodom na bankový účet, z ktorého boli uhrádzané, resp. vrátené v hotovosti zákonným zástupcom.

  1. Žiakom, ktorí v šk. roku 2020/2021 ďalej budú navštevovať ŠKD alebo záujmový krúžok v CVČ:

budú preplatky započítané ako alikvotná časť úhrady poplatkov za obdobie 1.9.-31.12.2020. Zákonný zástupca doplatí už len chýbajúcu sumu za obdobie do konca kalendárneho, resp. školského roka.

Riaditeľstvo ZŠ

Comments are closed.