Zápis do 1. ročníka – aktualizácia

Vážení rodičia,

v tomto školskom roku, vzhľadom na výnimočnú situáciu, musíte prihlásiť Vaše dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v našej škole elektronicky. Treba tak urobiť najneskôr do 30.04.2020. Fyzický zápis do školy sa neuskutoční.

Vyplňte elektronickú prihlášku kliknutím na link:

 

https://moja.skolanawebe.sk/skola/cana/prihlaska_zs

presne podľa rodného listu dieťaťa a uveďte všetky údaje podľa predtlače formulára žiadosti. Prihlášku si skontrolujte a odošlite ju stlačením tlačidla odoslať.

Prihlášku nie je potrebné vytlačiť.  Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami (kópia rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu) sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

V prípade, že nemáte možnosť prihlásiť dieťa formou elektronickej prihlášky, telefonicky kontaktujte zástupkyňu riaditeľky školy: 0903 730 463 alebo riaditeľku školy: 0911 503 223.

Za zvýhodnenú cenu škola každoročne hromadne objednáva zošity s predtlačou pre 1. ročník, pomôcky na matematiku a pracovnú učebnicu z anglického jazyka v celkovej sume 20 €.  

Poplatok 20 € za pomôcky je preto potrebné uhradiť najneskôr do 30.4.2020 na bankový účet ZRŠ: SK97 0900 0000 0004 4009 6472. Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa + 1. ročník.

Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní do 30.4.2020 prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.08.2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245/2008 Zb. o jeden rok. Zákonní zástupcovia môžu prihlásiť aj deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2020, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Ak zákonný zástupca dieťaťa chce požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok – žiadosť a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast predloží dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Pri veľkom počte žiakov a nedostatku školských priestorov budú prednostne prijatí žiaci, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode školy (Čaňa, Gyňov, Geča).

Comments are closed.