Plán organizačného zabezpečenia ŠvP Bojnice

 1. Vysielajúca škola: ZŠ Čaňa, Pionierka 33, Čaňa
 2. Miesto pobytu: Bojnice, Penzión ELITEX
 3. Termín: 10. 6. – 14. 6. 2019
 4. Pedagogická vedúca ŠvP: Mgr. Marianna Škovranová
 5. Počet žiakov: 42 žiakov IV.A, IV.B a IV.C triedy
 6. Pedagógovia: Mgr. Oľga Jánošíková, Mgr. Marianna Škovranová,   Mgr. Oľga Tomková, Mgr. Jana Ráabová

 1. Zdravotník: Kravcová Zdenka
 2. Animácia voľ. času: Radka Škovranová, Petronela Čorbová (CK Bambini)
 3. Počet účastníkov: 49
 4. Poučenie žiakov: Žiaci dostali informácie o pobyte  a boli poučení o správaní  a bezpečnosti v ŠvP triednymi učiteľkami  na triednických hodinách.
 1. Spôsob dopravy: autobusová                               
 1. Odchod: 10. 6. 2019 – 8:00 h parkovisko ZŠ v Čani.
 2. Predpokladaný návrat: 14. 6. 2019 parkovisko ZŠ v Čani
 3. Finančná úhrada: Strava, ubytovanie, zdravotník, animačný program na  na žiaka, doprava tam a späť, výlet do ZOO, výlet na Bojnický hrad s dopravou tam a späť – 170 €
 • dotácia MŠVVaŠ SR – 150 €
 • 20 € doplatok rodičov do ceny zájazdu
 • 10 € doplatok na ďalšie výlety, odmeny a pod.
 1. Organizácia odchodu Prezentáciu žiakov pri nástupe do ŠvP urobia triedni učitelia. Vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti, o náhrade škody, spôsobenej dieťaťom počas ŠvP,  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od detského lekára, preukazy zdravotnej poisťovne, písomný informovaný súhlas s vyslaním do ŠvP vyzbierajú triedni učitelia pred odchodom do ŠvP. Bez týchto potvrdení nie je možné zobrať žiaka do ŠVP. Žiaci musia byť v deň odchodu zdraví, bez príznakov ochorenia (malátnosť, nachladenie, kožné vyrážky). 
 1. Vychádzky a popoludňajšia činnosť : Vychádzky a popoludňajšia činnosť sa organizujú v zmysle Plánu  výchovno‑vzdelávacej činnosti. Pedagogickí pracovníci dodržiavajú  všetky ustanovenia pokynov o ochrane zdravia detí i seba. Žiaci sú  povinní chrániť prírodu, neznečisťovať ju odpadkami, správať sa  ticho, nepoužívať oheň a predchádzať úrazom. Pedagogickí pracovníci  pred odchodom zo zariadenia skontrolujú oblečenie a obutie žiakov. Pred vychádzkami budú žiaci oboznámení s plánovanou  trasou a vopred upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré sa môže po ceste  vyskytnúť.
 2. Ubytovanie Žiaci budú ubytovaní v 4 – posteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Denne bude kontrolovaný a bodovaný poriadok na izbách zdravotníkom a službou dňa.
 3. Stravovanie  Strava sa bude podávať v jedálni 5 x denne. Za organizáciu a výchovný  proces zodpovedá službukonajúci pedagóg a zdravotník. Každý deň budú v  jedálni poverení žiaci službou, službukonajúci pedagóg hodnotí  správanie žiakov v jedálni.
 4. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov Účastníci pobytu sú povinní vykonať všetky opatrenia na zamedzenie poškodenia zdravia a zachovania bezpečnosti počas vyučovania, v  mimoškolskej činnosti a na vychádzkach mimo areálu. Žiaci sú povinní každý úraz i príznaky ochorenia hlásiť zdravotníkovi. Dozor pri  sprchovaní zabezpečuje triedny učiteľ  spolu so  zdravotníkom denne.  Po príchode zdravotník vykoná zdravotnícky filter.
 1. Ochrana spoločného a osobného majetku Žiaci sú povinní chrániť zariadenie a vybavenie zariadenia. V prípade úmyselného poškodenia alebo poškodenia z nedbanlivosti je povinný škodu uhradiť zákonný zástupca žiaka. Žiakom nie je dovolené svojvoľne otvárať okná a vychádzať na balkón! Izby sa vetrajú  v čase vyučovania v prítomnosti služby dňa, ktorá kontroluje čistotu  a poriadok. Za kontrolu uzatvárania okien zodpovedá zdravotníčka  a nočná služba. Zodpovednosť za majetok školy prinesený so sebou zodpovedajú  triedni učitelia a animátori. Cenné osobné veci si žiaci berú na vlastnú zodpovednosť – okrem iného aj mobily, či tablety.     

Vypracovala:  Mgr. Marianna Škovranová

Schválila:  Mgr. Bruncová Zuzana, riaditeľka školy

Comments are closed.