Správna voľba povolania

Dňa 24. októbra 2018 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili vzdelávacej prezentácie stredných škôl „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“, organizovanú Košickým samosprávnym krajom v spolupráci s mestom Košice. Výstava sa konala v SOŠ Ostrovského 1, Košice.

Žiaci mali možnosť zistiť si základné informácie o prijímacích skúškach, štúdiu na jednotlivých stredných školách v našom okrese. Učitelia a žiaci daných stredných škôl predstavili deviatakom život svojej školy z pohľadu učiteľa aj študenta. Mnohé školy s učebnými odbormi predviedli svoju prácu – kaderníčky, kozmetičky, vizážistky, stavba robotov, pekári, cukrári, …. Na výstave sa prezentovali aj jednotlivé gymnázia nášho okresu, niektoré prezentovali aj svoje bilingválne odbory. 

Výstava bola spojená aj s Dňom otvorených dverí SOŠ Ostrovského 1, Košice. Žiaci si mali možnosť prezrieť jednotlivé učebne a priestory školy, zároveň sa dozvedieť, načo sú zamerané jednotlivé študijné odbory.

Výstava bola veľmi podnetná, pomôže mnohým našim žiakom rozhodnúť sa pri voľbe strednej školy a budúceho povolania.

Spracovala: RNDr. Szelesová – výchovná poradkyňa

Comments are closed.